GENEDA EKWAAMJIGEJIG

Ndakenjgaadeg nekweshgaadeg Mina-Bimaadziwin Naabdendmowinan miinwaa Bamitaagewinan gawanda Ekwaamjigejig

Ndakenjge-nini Enaangzhet

Ndakenjge-nini Enaangzhet

Naakwiiwin Gimaa Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnishag Ndakenjge-nini gii maajiishkaachgaade 1998 inaaknigewin gii zhichgaadeg wooshme wii zhaaboonagwak enkamgak Naakwiinwin Gimaa Gamigong miinwaa Geneda Zhimaagnish Gamig, miinwaa ge wii waankii-endaagwok ezhi naagdewenjgaadeg znagendmowin byaadowaat Zhimaagnishag, himaagnishiigamgong enkiitaagejig, miinwaa inoodewizinwan.

Maampii Nakiigamigong temgat kikendmowin, gagiikingewin miinwa wii skoonwiwaat akina gwa ninwok miinwaa kwewok waajiiwejig Naakwiiwegaamgong miinwaa Zhimaagnishiigamgong.  Mii gwanda nyaadmowaajig bemaadzinjin wii mkamwaat naadmaagewin maage wii nanaachigaadeg gaagiimidoonowin  maage babaamizikaadon.  Manda naakigamig wii ganawaabdamwaat miinwaa wii nda-kendmowaat gaagiimidoonowinan gwaya biidood gaazhi mjidoodwin maage bkaanenjgaazwaat zhinda Naakwiiwin Gamgoong maage Zhimaagnishiigamgoon. Miinwaa gwa anke, Ndakenjge-nini daa ndakendaan gaa zhiwebak, miinwaa wii dbaadang gaa zhiwebak ezhi bsikaamgowaat ewiijiiejig miinwaa enkiitaagejig Naakwiiwingamgoong maage Geneda Zhimaagnishak miinwaa aanin nyaagdewenmaajin.  Wiikchitoonaawaa wii nanaa'itoowaat weweni miinwaa waa-gagaage nishin naakwiiwin wiijiwewin. 

Wegwendig gwa gwanda bemaadzijig adaa biidoonaa-aa gaagiimidoonowin zhinda Ndakenjge-nini gamgoong agiishpin gwa inendaagwak zhinda Naakwiiwin wiijiiwewin maage Zhimaagnishii wiijiwewin. Megwaa maage azhaazhi agwa Zhimaagnishiiwid.Megwaa maage azhaashi agwa gaa skoonwid wii zhimaagnishiiwat a current or former member of the Cadets

 • Megwaaa maage azhaashi agwa agaa nakiitaaget Naakwiiwin Gamgoong
 • Megwaa maage azhaashi agwa gaa nakiitaaged kichi gimaa debazig.          
 • Gaa boosbiiged wii wiijiied
 • Anoodewizinan zhinda debaajmigaazjig
 • Bemaadzid abi meshkdoo nakiid maage gaa wiikjinend wii wiijiiwaad Geneda Zhimaagnishan.
 • Njikegaabwi maaba Ndakenjge-nini gaawii naagdwosiin

Zhimaagnishii aanike ogimaawin miinwaa nyaagdewenjgejik, miigwa gwek debaajmatwaad   Kichi Gimaan Naakwiiwin nyaagdewendang.

Baasaag zhibiigewan ezhi Psikaagwaat Geneda Naakwiiwin miinwaa Zhimaagnish debendaagzijig

Baasaag zhibiigewan ezhi Psikaagwaat Geneda Naakwiiwin miinwaa Zhimaagnish debendaagzijig

2016, maanda nakiigamig agii maajtaatoon ndakenjgewin gwanda Geneda Ekwaamjigejig bembidetoojig awii awenamjigaadeg etemgag e’psikaamgowaad Geneda Ekwaamjigejig awii msendmowaad mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa bamitaagewinan

Shki ndakendmowin gwanda Geneda Ekwaamjigejig bembidetoojig agii mkigaadenoon aanin e’snagendamichgemgagagin woshme awaa ndakenjgaadeg, egigisingin:  znagziwin awii giizhendman awaa miigsemagag dnowaa Egiizhiitaagaabwiwin Anokitamaa Gewinan, znagendmowin mne-aag aabdeg awii ndakenjgaadeg mina-bimaadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig jibwaa boozbiigewaad, miinwaa gwanda Geneda Ekwaamjigejig mne-aani nsastamwin awii debnamwaad naabdendmowinan Zhimaagnish Wiijii-ewin mina-yaawin awii debnamwaad miinwaa nakiitaage bamitaagewinan.  

Geneda Ekwaamjigejig dnakiiwog woshem agwa niishwok bangii daawaad end-nakiiwaad miinwaa waasawekamig odenwinan maampii Geneda,ombaasjigan nikaazam awii dgoshnan odi niibna odenwinan.  Amii dash, naadwechigewin, memdage agwa niigaaniid gichi mshkiki naagdewenjgewin, gaawii wenpansino awii debinigaadeg, gaawii dbishkwo ngoji pkaan maampii Geneda.  Aaani agwa ninda odenwinan, mshkikii ninwok ombaasjignin biyaaog ensa ngo giisis amiidash gaawii waabmjigaasiiwog Geneda Ekwaamjigejig nendwendmowaad mina yaawin mshkiki

Geneda Zhimaagnish Wiijii-ewin naagdewendaanaa-aa awii debnamwaad mina-bimaadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig giishpin aakoziwaad maage wiisgaapinewaad epichi nakiitaagewaad.  Makwenjgaadeg ezhi mne-aak anokiitamaagewinan awaa nikaazwaad Geneda Ekwaamjigejig end-nakiiwaad, aabdeg awii bibaamaadziwog zaagji-iin end-nakiiwaad awii msendmowaad Geneda Zhimaagnishak mina-bimaadziwin naagdewenjgewin.  Ado gbaakshkaagnaa-aa gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii debnamwaad naadmaagewin zhaawanang aakoziigamgong etegin, zaam gaawii dandwendziinaa-aa awii ngadmoowaad endnakiiwaad miinwaa aasgaabwitaagewin.

Gegaa gwa kina niigaanosewininwok agaa nbwochigaazjig agii angwaamtaagoziwok awii ndakenjgaadek ezhi biijgaadeg inendamowin izhi-mino’ayaawin gwanda Geneda Ekwaamjigejig odi endnakiiwaad.   Awii debnigaadeg inendamowin izhimino’ayaawin agii mkigaade znagendaagwok, zaam gaawii inendamowin izhi-mino-ayaawin enkiitmaajig agii nsataziinaa gwanda Geneda Ekwaamjigejig enjinakiiwaad miinwaa endaawaad.  Geneda Ekwaamjigejik waaabmdaanaa-aa wiisgendmowin, bwaa debnigaadeg adash inendamowin izhi-mino’ayaawin niizaanendaagwod.

Miinwaa age, ngii makanaa gwanda agaa nbwaachigaazjik Geneda Ekwaamjigejig gaawii agii gakendziinaa-aan ado mina-bimaadziwin naabdendmowinan temgak amiigonaa goweta agaazhi debwe-endmowaad awii naagdewenmigwaad Geneda Zhimaagnishag nyaagdewenjgejig. Gete Zhimaagnish Wiijiiwewin naabdendmowinan gegwa gaawii agii nsastaziinaa-aan, nishwaaswi shi zhaanaswi daswewig dibach agaa n’kwetmajig agaa wiigishnajig epiichi nakiiwaad gaawii agii mooshknebiiziinaa-aa inaajimowin.    Aapachi agwa niigaanendaagwad gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii nsidwendmowaad ninda bamitaagewinan e-naabdendmowaad agiishpin wiisgishnowaad maage aakoziwaad epiichi nakiitaagewaad

Geneda Ekwaamjigejig, dbishkwo gonaa aanin Egiizhiitaagaabwijig, gaawii dbaajmasiiwog maage naagzowaabmdaziinaa-aa aakoziwaad maage wiisgishnowaad.  Aanin enji dbaajmaswaad aawanoon:  Gaawii agii gakendziinaa-aa agaapiichi wiisgishnowaad, maage zegziwok awii bmigaazwaad megwa enakiiwaad, zegziwok awii naajtowaad dankiiniwaa, miinwaa ngoji pkaan agii dinaanaa-aa mina-yaawin naadmaagewin.  Awii msendmowaad naabdendmowinan debwewin dowendaagwad anokiitamaa gewin, ezhiwebak bwaa kino biigaadeg aakziwin miinwaa wiisgishnowin gakendaagwad.

Maanda Nakiigamig naagzoowaabmdaanaa-aa awii gnowaabmaa-aad Egiizhiitaagaabwinjin ekwa mdaasa bboon agag, dagwasin ndo 2008 dbaajmowin, Ishkoonigaadeg Naagdewenjgewin: Ndakenjgewin ezhi Doodwindwaa agaa Wiigishnajig Egiizhiitaagaabwijig, maampii ngi gnowaabmdaanaa maanding naagdewenjgewin, dbagewin miinwaa aanin bamitaagewinan gwanda yaakozijig miinwaa agaa wiigishnajig Egiishiitaagaaabwijig.  Amii maanda nitam agaa n’dakendmang izhichgewin maanda Geneda Ekwaamjigejig  Nyaagdewendmajig awii naadmaagaazwaad Naakwiiwin Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnishii Gamig awii mina-gnowaabdamwaad ezhi naagdewenjgaazwaad Geneda Ekwaamjigejig.

Makwendmaang maanda, ndo Nakiigamig n’gii miinaanaa niiwin gagiikingewinan maaba Egimaawid Naakwiigamgon;

Gagiikingewin bezhig

Miinwaa ngoodin ndo gagiikingewinaa Naakwiiwin Gimaa Gamig miiwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiendwin aji bmoonaa-aan giiwaadendmowin miinwaa gaawii aayaandasinig ezhibiigen zhinda naaknigewin naakmachgan zhibiigan gwanda Ekegaawijig, memdage agwaa mina-bimaadziwin naabdendmowinan, wewiib agwaa, jibwaa niibing 2019.

Gagiikingewin niish

Ndo gagiikingewin Naakwiiwin Gimaa Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiendwin awii  naagjigaadeg naaknigewin eteg megwaa ezhi dbaajmang aakozin maage wiisgishnowin gwandaa Geneda Ekwaamjigejig wiibwaa pchi gbaakogaadenig awii msendmowaad mina-bimaadziwin miinwaa waajii-emgag naabdendmowinan.

Gagiikingewin nswi

Ndo gagiikingewin Naakwiiwin Gimaa Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiendiwin aabdeg awii miigwewaad mina-yaawin gwanda Geneda Ekwaamijigejig ezhi naabdendmowaad maanda:

3.1 Wiikjinindwaa Geneda Ekwaamjigejig awii gnowaabmjigaadeg gebaakshkaagwaad awii debnamwaad Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin mina-yaawin nendwendmowaad biinji binizibiiwinan miinwaa inaadziwin.

3.2 Awenaamjigaadeg miinwaa maajiishkaatoon anakiitmaagewinan gwanda Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin mina-yaawin age nweshkaagemgak agaa wenaamjigaadek nendwendmowaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig

Gagiikingewin Niiwin

Ndo gaakiingewimi maanda Naakwiiwin Geneda Nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin awii ndaa zhichgewaad awii nsastamwaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii dbaajmowaad wiisgishnowaad miinwaa awii ininaatowaad kkendmowin miinwaa mikawinin ninda mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan age msendmowaapa maanda nikii-iin:

4.1 Maamwisjigaadeg kkendmowin maanda Geneda Ekwaamijigejig mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan; nswengaadeg maanda dbaajmowin odi Geneda Ekwaamjigejig nowonj gwaa dnowaa izhigiizhwewin miinwaa enwewin ezhi dowendaagwag, dgwaagig 2018.

4.2 Awii nda zhichgewaad maanda kkendmowin awii dgoongaadeg zhinda nendwendaagwok skoonwi-in miinwaa kinomaagewin maangaazwaad Geneda Ekwaamjigejig, dgwaagig 2018.

Geneda Ekwaamjigejig wiijinakiimaa-aan Ekegaabwinjin, naasaab dash gwa daa debnaanan-aa mina-bimaadziwin naabdendmowin gewe aanin Ekegaabwijig naasap enaangzhewaat miinwaa gwa wii debnamwaad naabdendmowin, wii gshikitowaad wii debnamwaad ninda naabdendmowinan. Gawiin dash maanda Nakiigamig gii mkaziin zhiwebak maanda.

Geneda Ekwaamjigejig wiijinakiimaa-aan Ekegaabwinjin, naasaab dash gwa daa debnaanan-aa mina-bimaadziwin naabdendmowin gewe aanin Ekegaabwijig naasap enaangzhewaat miinwaa gwa  wii debnamwaad naabdendmowin, wii gshikitowaad wii debnamwaad ninda naabdendmowinan.  Gawiin dash maanda Nakiigamig gii mkaziin zhiwebak maanda.

Ngii awendaanaa dash zengak nekweshmowaat Geneda Ekwaamjigejig wii msendmowaat mina-bimaadziwin naabdendmowin miinwaa bamitaagewinan, miinwaagwa akiin endnakiiwaad, ezhi kkendmowaat naabdendmowinan, miinwaa megwaa enakiiwaat wii naagde-endmowaat Geneda Ekwaabmjigejig aakziiwadziwin miinwaa wiisgishnowinan.     

Gegaa gwa kina Geneda Ekwaamjigejig bgoodkiin dnakiiwok, mina yaawin, memdage gwa kitchi naagdewenjgewin, gaawii wenpansino wii debnigaadeg dbishkwo ezhwebak ngoji bkaan maampii Geneda.  Ndo gagiikingewin maampii wii nkwechgaadeg ninda znagziwnoon, miinwaa wiibwa kitchi psikaagemgag endnakiiwaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig.  Wii Waankiiendaagwog wii mna debnamwaat mina yaawin enaabdendmowaat zhinda Geneda Zhimaagnish wiijiiewin, shkwaa aakoziwaad maage shkwaa wiisgaabnewiin eniwendaagwok minisiinoowin.   

Ngii mkaanaa Geneda Ekwaamjigejig gawiin giikendziinaa-aa Geneda Zhimaagnishag mina-bimaadziwin naabdendmowin miinwaa bamitaagewinan etemgak, amii  maanda gebaakshkigemgak wii debnigaadek bamitaagewinan.  Aapjigwa shpendaagwad Geneda Ekwaamjigejig nsastamwaat etemgak ge debnamwaapa giishpin aakziwin maage wiisgishnowin nweshkmowaat epiichi nakiiwaat, ndo gagiikingewin nakwetaan maanda menewaak.

Ashkwaaj, maanda ndakenjgewin gii mkigaade gwanda Geneda Ekwaamjigejig wiisgishnoowin miinwaa aakziwin gawii weweni dibaajmowin miinwaa ekwebiigewin mina-bimaadziwin miinwaa bemitaagewin naagdewenjgewin wii naagdewenjgaadeg.  Maanda megwaa enakiin biskaagnaa-aa Geneda Ekwaamjigejig wii debnamwaat naabdendmowin – dbishkwo-gonaa dbamaagewin enaajtowaad-  debwewin nakiitaagen nenwendaagwak.  Ndo gagiikingewin nakweshkaan maanda znagziwin. 

Gabewiin gwa ngii ndakenjge-aan maampii nakiigamgoon, aanike ogimaawin odi Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadigejik gii waabmdowenaa-aa mna-gnowaabmdigewin miinwaa kichi maamiikwendmowin wii aasgaabwitwaa-aat Geneda Ekwaamjigejig debandaagzijig ezhi gshkitoowaat gwa gshkiweziwin.  Niigaanziwin zhinda Geneda Ekwaamjigejig wiikjitwonaa-aa wii naagdewenjgewaat naagdowaat naaknigewinan, aanin gwa znagdoon dbaamjigaadeg gnooowabmjigaadeg gegeti gwa ezhiwebak bmibdetoon Geneda Ekwaamjigejig, gawii gwa kina gego miigsesnoo maampii Egiizhiitaagaabwijig naaknigewinan. 

Aninda gagiikingewinan gaa zhichgaadeg zhinda mzinigning, giishpin mna daabnigaadeg miinwaa maajiishkatchgaadeg, ada naadmaagemgad Naakwiiwin Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnishii Gamig wii minagnoowaabdamwaad Geneda Ekwaamjigejig wii debnamwaat mina yaawin enaabdendmowaat, miinwaa gwa woshme wii mnamaadziwaat.

Bakebajigewin Bezhig – Nsastaagewin

Bakebajigewin Bezhig – Nsastaagewin

Geneda Ekwaamjigejig dibendaagziwok Geneda Zhimaagnishak Ekegaabwijig1 kitchi piitendaagziwog gshkiiendaagwog Geneda naakwiiwin pidewin.  

Geneda Ekwaamjigejig dibendaagziwin njikewan minisiinoowin aadziwin, gaawiin miigaazsiiwog.  Geneda Ekwamjigejig wenaamjigaazwog memdage gwa kkenjgewin ayaamwaad miinwaa gshkitowaat wii nakiiwaat enji znagi zhiwebak endnakiiwaat nyaagdewendmowaat.2

Geneda Ekwaamjigejig naadmaagewok gnawenjgaadek Geneda ado inakaaneziwin dbishkwo: 

 • Kawaabmjigewaat miinwaa inakaaneziwaat okwiinowagok; 
 • Mawnjitowaat wiindmaagewin getchi anendmowaad gwanda Geneda Zhimaagnishak; miinwaa
 • Dbaajmowaat gegwa bkaan zhiwebak maage waabmjigewin.3

Miinwaa gwa, Geneda Ekwaamjigejig miigwenaa-aa nowonj gwa dnowaan wiinwaa gwet negjitowaad endnakiiwaad, dago iin,   

 • Bemadzijig getchi znagzijig naadmaagaazwaat;
 • Wewiib nkwetmowaat kichi mji zhiwebak;
 • Ndanegeng miinwaa Zhaabwiichgeng; naadmaagaazwaat kina gwa bemaaknigenjig; miinwaa
 • Naadmaagewaat maajiinindwa bemadzijig niizaanag dbishkwo gonaa kitch skideg maage mwoshkan.4

Geneda Ekwaamijigejig abjii skoonwiwok dbishkwo gonaa nbiing bmiyaang, eyoogin wiingezin, ntam naadmaagewin miinwaa aanin nakiiwin negajitowaad.5 

stacked info iconGeneda Ekwaamjigejig miigwenaa-aa "Geneda Zhimaagnish yaawin Kitchi Giiednang, jiigbiig miinwaa bgodkamig maampii Geneda geshkchigaadesnog wii naagdewenjgaadeg zaam esnagendaagwok miinwaa eshpgindeg Zhimaagnishag will naagdewendmowaat".

 -  Defence Administrative Order and Directive 2020-2, Canadian Rangers.

Megwaaj gwa naanan mdaaswok yaawog Geneda Ekwaamjigejig swebjigaazwog naanan mnk Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagak Gezhaadgejik, ensa bezhig gwa naagde-endaanaa-aa ewenaamjigaadeg aki.  Ensa bezhig gwa Okwiinowagak Gezhaadgejig dowaa-aan Geneda Ekwaamjigejin, niibna gwa yaawog bgodkamig.  Nowonj gwa mnik yaawog okwiinowagok   memanji niibna gwa ngodwaasmidna yaawog odi shki bezhig Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagak Gezhaadgejig.6

Ensa bezhig gwa Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagak Gezhaadgejig niiganziitaagaazwog Ogimaa Ninoon nyaagde-endang ezhi bmibdetwot Okwiinowagok Gazhaadegejig.  Geneda Ekwaamjigejig Ekinoomaaged dakwaamaan miinwaa dakinoomowaan Geneda Ekwaamjigjik, miinwaa wiidookwaan Zhimaagnish Wiijiwein miinwaa odenwinang enji nakiiwaad Ekwaamjigejig.  Niibna daa-aanaa-aan gwanda Geneda Ekwaamjigejig Ekinoomaagejig enaagdewendmowaat, zhoonyaa naagdewendmowaat miinwaa enkiitaagenjin, kinoomaagewaad ezhi nikaasan bashkzignan miinwaa gwedangzheng, weweni biiskoonyen miinwaa ezhiyaang, maawnidin eshchigeng miinwaa maajiishkaachgaadeg odenang eshkniigjig waa nankiiwaad.  Geneda Ekwaamjigejig Ekinoomaagejig ndowenjgaazwog wii nbwochwaa-aad Okwiinowagok miinwaa odenwinan gnigen gwa ngoodin maage niizhing ensa ngwa bboon awii kinoomaagewaad miinwaa wii dbaamdamwaat skoonwichgewin,  Bezhig ensa naanmidna shi nswi yaawog Agimaag miinwaa Geneda Ekwaamjigejig, aanin gwanda Geneda Ekwaamjigejig ekwaajigejig.  Woshme gegoo wii kkendman ezhi mibdechgaadeg Geneda Ekwaamjigejig Gezhaadgejig, miinwaa mnik enkiitaagejik growaabmdan Aankebjigan A – Ezhnaagwok Bmibdechgan Geneda Ekwaamjigejig.

Dbishkwo sa gwanaa ekegaabwijig, Geneda Ekwaamjigejig daa nakiiwok nowoonj ezhi gaabiwiwaad  (eshgaabwiwod "A", "B", maage "C"7)  apii skoonwi-in maage nakiiwin miindwaa.8  Aanke kkenjgewin maanda eshgaabwing adaa mkigaade maampii Geneda Ekwaamjigejig Nakiiwin miinwaa Ezhinaagdewenjgewaat.

Niibna gwa Geneda Ekwaamjigejik odaawok miinwaa nakiiwok Anishinaabe odenaang.  Geneda Ekwaamjigejik woshme gwa niishtanaa shi ngodooswi nowonj giigdowin miinwaa nwewin, niibna gwa ninda anishinabemwinan.9   Aapji gwa kichi piitendaagwat wii zhibiigaadeg gitch anishinaabeg enakiiwaat zhinda odenwin Geneda Ekwaamjigejig odaawaad miinwaa enji nakiiwaad.  Maanda edmang gichi anishinabe nowonjgwa azhi gnowaabmjigaade nowonj inakaaneziwin.10 aanwi adash,gitchi anishinaabe" mkowaajitaagziwok anishinaabe bmaadziwin ezhi kkendmowaat  ada miigwenaa-aa."11  Gichi anishinaabe gikinowaabdamaagewog, shkwewaan gaabi zhiwebag, mniwaadziwin naagaanwidwojig miinwaa mkwowaataagziwok, miinwaa gichi piitendaagziwog Anishinaabe, Metis miinwaa Inuit endnakiiwaad.12  Gitchi anishinaabek gaawii gnowaabjigaadesno epiitziwaat, eta dash gichi piitengaazwaat endnakiiwaat ezhi kinomaagewaad gekendmowaad, miinwaa gwa naanaagwi-iin naaniibwiwog anaaknigewinan azhichgaadeg endnakiiwaad.13   

Woshme gegoo wii ndakendman, ganowaabmdan Aankosjigan B—Waajiejig azhindaa Geneda Ekwaamjigejig Wiijiiewin, miinwaa Geneda Ekwaamjigejig miinwaa Eshkniigjig Ekwaamjigejig.

stacked info iconGeneda Ekwaamjigejig pkaan zhigaabwiwok apiinish aanin waajiiejig Zhimaagnishii Wiijiiewin niibnagwa wiin.A.  Gaawii dbishkwo Zhimaagnishag miinwaa Ekegaabwijig gaawiin memkaach Geneda Ekwaamjigejik ndo wendaagzisiiwok wii nkweshkmowaat nendwendaagwok wii zhimaagnishiiwin, miinwaa mashkowi-bimaadiwin. 

Geneda Ekwaamjigejig ado nagmaa-aan okwiinowagok naagaanzinjin miinwaa zhimaagnishii ogimaan ensa ngwo bboon, gaawii dbishkwo Geneda Zhimaagnishag agiigshimaa-aad zhimaagnishan. 

Gaawii dbishkwo Geneda Zhimaagnishag, Geneda Ekwaamjigejig gwa daa aabdankiiwog mnik gwa endwendmowaat debnaag gwa mna bmaadziwaad miinwaa gshkitowaad wii nakiiwaad.
- Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub -Component Selection, and Defence Administrative Order and Directive 5023-1, Minimum Operational Standards Related to Universality of Service. According to DAOD 5023-1, “The principle of universality of service or “soldier first” principle holds that CAF members are liable to perform general military duties and common defence and security duties, not just the duties of their military occupation or occupational specification. This may include, but is not limited to, the requirement to be physically fit, employable and deployable for general operational duties.”
- Canadian Army, Canadian Rangers, Organization: Patrol Groups, Canadian Rangers National Authority. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page
- Frequently Asked Questions, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page


 1. Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 2 .034 (d).
 2. The guidance for sub- component selection for Canadian Ranger enrolment requires that the applicant “be intimately familiar with the local population, industries, terrain, weather and other conditions within their area” and further “possess useful skills, in the opinion of the Commanding Officer of the Canadian Ranger Patrol Group, for duties in their area” Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub-Component Selection.
 3. Canadian Rangers, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/index.page
 4. 3rd Canadian Ranger Patrol Group. http://www.army.forces.gc.ca/en/3-crpg/index.page
 5. Canadian Ranger patrols, Canadian Army. http://www.army.forces.gc.ca/en/1-crpg/patrols.page
 6. 1 Canadian Ranger Patrol Group—Unit Brief to DND/CAF Ombudsman, April 2016.
 7. Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 9, Section 3—Types of Service. Deemed Full-time Service is defined as “a member of the Reserve Force who is serving on an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff under subparagraph 9.08(1)(b) (Class “C ” Reserve Service) is deemed to be on full-time service”. As per the Chief of Reserves, Rangers serving on operations are “Deemed Full-time Service” and are placed on a period of Class “C” Service.
 8. Standing Operation Order for Domestic Operations 3000-1, Reserve Force Employment by Sub - Component ( j).
 9. Canadian Rangers, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/index.page
 10. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 11. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 12. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 13. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749

 

Bakebjigan ekwa niish – Shki Debaajmowin

Bakebjigan ekwa niish – Shki Debaajmowin

Eshkam gwa miziwekamig wii ndakendmowaat Kichi Giiedin,14 miigwaa gewiin wii anjsemgak enakiiwaat Geneda Ekwaamjigejig kowaabmjigewaat Giiednan.  Bemaaknan Naakwiiwin Gdakiimnan Gshkiweziwin maajiibiigan 2015 awenaamjigaade woshme wii kitchi pitendgaade wii kowaabmjigen miinwaa wii gshkiiwenjgaadeg Geneda debnoweziwin miinwaa wii maajiigtowaat Geneda Ekwaamjigejig wiijiiewin niigaanendaagwad.15 Enaanaagwendagwok ezhinakiiwaat Geneda Ekwaamjigejig maanda Geneda inakaaneziwin miinwaa gegwa ekwebiigaade odi Naakwiiwin Gimaa Gamgong gaa naaknigewaat 2017-18, debaachigaade gwandaa Geneda Ekwaamjigejig "niigaanendaagziwog Giiednang naakwiiwin."16  Geneda Ode'imini giizis 2017 Naakwiiwin naaknigewin dibaachigaade wii nishwitowaad miinwaa wii machaatowaad kinoomaagewin miinwaa gshkiweziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejik, wii gnowaabmdamwaad wii "maajiishkaachgaadeg Geneda Zhimaagnishag  wii nakiiwaat Kitch Giiednang miinwaa wii ngadenmowaad shki waankiiwendaagwog akiin."17 

Woshme gwa mdaaswi bboon,18 maanda nakiigamig Ekegaabwinjin gii aabjii naagdowaabmaan, aji dgoobdeg gwa naagdewenjgewin, diba'maagewin miinwaa nowonj aanin bamitaagewinan eyaagzijig miinwaa gaa wiisgaapnejig Niigaani Ekegaabwijig.  Ni wiijiiemgad dash maanda naagdowaamjigewin, eni dgwaagik 2015 Akiin Naakwiiwin miinwaa Geneda Zhimaagnishag Ndakenjge-nini gii mshkwowendmwok wii ndakendmowaat Geneda Ekwaamjigejig bmibdechgewin, memdage gwa mina'yaawin maagwewaad Geneda Zhimaagnishii Gamig.  Miigwa maanda shkintam gii ndakenjgaadeg ezhi doodwaagaazwaat Geneda Ekwaamjigejig.

Maanda nakiigamig agii giishtwon shki ndakenjgewin gwanda Geneda Ekwaamjigejig wiijiiewin mii agii mkamwaat znagendmowinan woshme waa ndakenjgaadeg, dbishkwo ninda: nekweshkaadeg wii waawindeg dnowaa Egiizhiitaagaabwiwin, snagendmowin gegootesnag wii ndakenjgegaazwaad ganaadawiziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig jibwaa abozbiigaazwaat,19  miinwaa gaawii agii gkendziinaa'aa gwanda Geneda Ekwaamjigejig dnowaa naabdendmowinan etek Zhimaagnishii Wiijiiwewin min'yaawin naagdewenjgaadeg, miinwaa nakiitaage bamitaagewinan.

Mii dash, maanda Nakiigamig agii maajtaad wii waawiindan ezhi bsikaagwaad ninda enizhibiigaadegin gwanda Geneda Ekwaamjigejig mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa yaa-abi aanan bamitaagewinan:

 • Ndakenjgaadeg miinwaa naagdowaamjigaadeg mina'yaawin (wiiwyen miinwaa nendmowin) gwanda Geneda Ekwaamjigejig;
 • Dbaajmowin dbaad'deg nakiiwin bmibdechgaadeg;
 • Dbaajmowin miinwaa naagdobiigaadeg aakziwin miinwaa wiisgishnowin; miinaa
 • Aanin waajiiemgag ezhwebag.

Maanda naakiigamig gawiin gii ndakendziin maage gii dbaabiishkwodziin:

 • Endgwen aji debsemgak akoozii naagdewenjgewin gawii Geneda Zhimaagnishag maagwesiiwaad;
 • Ezhi dbamaadin;
 • Megwaa boozibiigen nendwendaagwok wii wiijiien Geneda Ekwaamjigejig; miinwaa
 • Mina-bimaadziwin naabdendmowin eteg inoodewiziwinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig.

Amaakbiigewin, Namebini Giizis 2015, Kichi Gimaa Geneda Zhimaagnishak gii anokinige wii ndakenjgaadeg Geneda Ekwaamjigejig wiijiiewin miinwaa ezhnaagwok wii kkendmowaad epiichi gnesh menwaabdizwaat miinwaa ezhigaabwiwaad.  Maanda ndakenjgewin niiwin mnik awii nakiichgaade:  Ezhi bmibdeg miinwaa naaknigewinan; inoodewizinan, adaakwegen, miinwaa aangzhechgen; zhoonyaa miinwaa enkiitaagejig naagdewenmindwaa; miinwaa anaabjichganan miinwaa nikaazwinan.  Gaawii ngi gnowaabdaaziinaa gaa naagdewendan Inoodewizinan-nini maanda Geneda Zhimaagnishag ndakenjgewin zhinda agii ndakenjgaadeg Geneda Ekwaamjigejig, maanda nakiigamig dibaamdan ezhi maajiishkaan, miinwaa agii bgidnan Dbaajmowin Ezhimaajiishkaan dakenjgewin Geneda Zhimaagnishak eshtojig maanda Geneda Ekwaamjigejig Wiijiiewin. 

Aanke dbaajmowin gaa mkigaadeg miinwaa gaa nbwochigaazwaat waamdowemgad maampii Aankoosjigan C—Nadakenjgen Eshchigen.

stacked info iconKina gwa Egiizhitaagaabwijig, miinwaa gwa Geneda Ekwaamjigejig, wii nakiitmowaat nowonj gegwa epiichi nakiiswaat, naagdewendmowaat dagwinwan miinwaa nikaazwinan, dnaangidonwin miinwaa inaaknigewin wii skoonwin miinwaa naagdewenjgen, miinwaa wii zhiitaawaad giishpin adamgaazwaat wii naakiiwaat.  Miinwaa gegwa, Geneda Ekwaamjigejig penmandaagaazwok wii kowaabmjigewaad miinwaa awii dbaadmowaat waabmdamwaad anaamendaagwok maage egiiwaaji-zhiwebag, miinwaa wii maawajitwod kkendmowin minisiinoowin ge mnwobjitwod.  Dibendaagwad zhinda enaangzhewaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig, gaawiin adash wiigwa nakiiwin nenjgaadesno mina-maadziwin naabdenmowinan miinwaa waajiiengag bemitaagewinan mkenjgaadeg.


 1. Canada’s Northern Strategy—Exercising our Arctic Sovereignty. http://www.northernstrategy.gc.ca/sov/index-eng.asp
 2. Minister of National Defence mandate letter. http://pm.gc.ca/eng/minister-national-defence-mandate-letter
 3. 2017-18 Departmental Plan, National Defence, Planned Results, Program 1.0: Defence Combat and Support Operations.
 4. Canada’s Defence Policy, page 80.
 5. Since December 2008’s Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists.
 6. This is because the Canadian Rangers are exempted from meeting the minimum operational standards related to universality of service, including the operational standard for physical fitness.
Bakebiigan ekwa nsing – Gaa Mkigaadeg Maaknigen miinwaa Nagdewenjgen

Bakebiigan ekwa nsing

Gaa Mkigaadeg Maaknigen miinwaa Nagdewenjgen

Mkigaadewin:  Mina Bimaadiwin naabdendmowinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig naasaab aawnoon Netmigaabwijig Ekegaabwijig waajiiejig naasaab dnowaa enakiiwaat.

Dbishkogwanaa kina Ekegaabwijig, Geneda Ekwaamjigejig mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan miigsechgaadenon enakiin miinwaa endgwen aakziwin maage wiisgishnowin gii zhiwebag epiid nakiin.  Maanda dnowaa nakiiwin (Ezhgaabwid "A", "B", maage "C") ezhi miigseg mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa enwendaagkin bamitaagewinan.20

Iwi 2009, Kichi Mshkikiinini zhindaa Geneda Zhimaagnishaag agii miigwen mzinigan awii nsastamwaad mina-bimaadziwin nyaagdewendmajig ninda Ekegaabwijig naabdendmowinan wii naagdewenjgaazwaat nikaazan Megwaa eke nikaazan Giikmowewin wii Migwen  mina-bimaadziwin Naagdewenjgewin gwanda Ekegaabwijig Waajii-ejig.21  Memdige gwa, agiishpin Ekegaabwin waajiwed mzhinged maage awiisgishin epiichi nakiid Eshgaabwid "A" maage jina Eshgaabwid "B" nakiiwin (dbishkwo epiichi nakiitan Zhimaagnishii naagdewenjged) maaba waajii-ed ada naagdewenmigaaza ekwa miikseg gwa zhinda  Geneda Mina-bimaadziwin nyaagdewenjmajig apiinish gshkitoon wii aandwijgaazat wii naagdewenmigwod mshkii-niniiman.22   Eke nikaazan Giikmowewin zhibiigaade gwanda waajiiwejig jina enkiitaageji (<180  giizhgad)23 "woshme weweni naagdewendmigaazwog mshkikiigamgon."24   Ekegaabwijig gnesh enkiitaagejig Eshgaaabwiwaad "B" Ekegaabwijig nakiitaagewin (>180 giizhgad),25 miinwaa  Eshgaabwid "C" Ekegaabwid Nakiitaagewin, Zimaagnishii ada zhi gnowaabmjigaazwog.26

Ninda Kitchi Gimaakwe ado Nyaagjigaadewinan miinwaa Naaknigewinan  Chapter 34 "Mshkiki  Nyaagdewenmajig", ayaawan gimaakwewin maanda Ekegaabwijig naabdewendmowinan  aakziiwaadzin naagdewenjgewin wii debnigaadeg.27  Amiidash, maanda naakiigaamig gaa azhi makamwaad, ninda etegin zhinda Kichi Gimaakwe ado Nyaagjigaadewinan miinwaa Naaknigewinan dbaad-deg naaabdendmowin mshkiki naagdewenjgewin  weweni nsaschigaadesno  amiidash "nowonj ezhi daapnigaadeg zhibiigan miinwaa naagdewenjgewin."28 Maanda npaaji nsastamwin yaa-abi temgad nongwa giizhgad miinwaa aabdeg wii agnowaabmjgaade.

Geneda Ekwaamjigejig agaa gnoojgaazjig epiichi ndakenjgen agii dbaad-daa-naa-aa gii wiigishnowaad epiichi nakiiwaad miinwaa agii yaawaad Geneda Zhimaagnishii mshkikii ninwok gii yaawaad:  Ntam naadmaagewin gii miigwewok eyaajig endnakiin, miinwaa anke naagdewenjgewin gii miindim mshkikiigamig odenaang etek.  Yaa-abi aanan Geneda Ekwaamjigejig gii dbaad-daanaa-aa Odenaan mshkikiigamig naadmaagewok aakozit maage wiigishin gwaya, giishpin woshme niizaanendaagwaok ge zhiwebak, kichi odenang aabdeg zhaam.  

Maanda nakiigamig dbaajmowin Egiizhiitaagaabwijig Naagdewenjgewin: Ndakenjgewin ezhi Doodaagaazwaad Waasgishnajig Egiizhiitaagaabwijig Waasgishnajig agii makaanaa-aa  Shkintam Egiizhiitaagaabwit waajiiejig adaa msendaanaa-aa Geneda Zhimaagnishag naabdendmowinan naagdewenjgewin awiisgishnowaad  epiichi nakiiswaad miinwaa gwa bemitaagewinan waajiiemgak giishpin miigsek gaa zhiwebag.  Zhindaa dbaajmowinin, ngii makaanaa ashkintam Egiizhiitaagaabwijig waajiiwejig adaa msendaanaa-aa Geneda Zhimaagnish wiijiiewin naagdiwendaagzawin wiisgishnowaad epiichi nakiitowaad wiiyaw miinwaa epiichi nakiiswaad. Mii maanda enji zhiwebak zaam gwanda Shkintam Egiizhiitaagaabeijig waajiiejig "diwenjgaazwog wii nkweshmowaad naasaab nendwendaagwok baabtagaabewzin wii nakiitaagewaad dbishkwo gwa Zhimaagnishak,"29 amiidash aabdeg wii nkweshmowaad akinwaamjignan nendwendaagwok akina naasaab dnowaa enakiin.  Geneda Ekwaamjigejig gaawiin memkatch ndowendaagzisiiwok wii nkeshkmowaad naasaab dnowaa enakiin, idash wiigwa ngii mkaanaa, gnowaabmjigaadeg enangzhewaad, Geneda Ekwaamjigejig wiisgishnowaad nakiitmowaad maage ggwetchtowaad Ekwaamjigejig ngajtowinan, giishpin ntam bwaa bgidnigaadeg zhinda aanike ogimaawin, gaawii maamdaa aji msendmowaapa Genenda Zhimaagnishii mina-bimaadwziwin naabdendmowinan miinwaa bamitaagewinan.

Woshme gegoo wii kkendman, gnowaabmdan Mina-bimaadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigig

Mkigaadewin: Temgad aagniwetaadwin miinwaa npaaji nsastamwin aanin ninda naaknigewinan, gimaakewinan miinwaa naagzowaabjignan ade bgidnamwindwaa gwanda Geneda Ekwaamjigejig mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa bamitaagewinan.

Gegaa gwa ekwa mdaso bboon, maanda Nakiigamig agii mkaan maanda miigwewin min-bimaadziwin naagdewendmowin gwanda Ekegaabwijig, "megwaa etegin naaknigewnan miinwaa gimaakewinan enwendaagwok wii msenjgaadeg mina'yaawin naagdewenjgewin gwanda Ekegaabwijig giiwaadendaagdon."30 Abiinish gwa nongwa giizhgak, Giiwendaagzowin aabji temgad zhinda naaknigewinan, gimaakewinan, miinwaa naagdowaabjignan endwendaagwok zhindaa Ekegaabwijig Waajiiwejig naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan. Gaawii gwa pane gakendaagsino endgwen aanin gweta waajiiwejig zhinda Ekegaabwijig bkaanenjgaazwaad, dbishkwo gonaa Geneda Akwaamjigejig, dgwabiigaaswaad maage gjibiiwgaazwaad zhinda mzinignin.31  Maanda giiwendaagzowin ado npaaji nsaschigaadenon  miinwaa nikaazan nakniegewinan, gimaakewinan miinwaa naagdowaamjignan gwanda Geneda Ekwaamjigejig.

stacked info iconGeneda Ekwaamjiged getchi wiisgishing maage aakosid epiichi nakiisig gawii debnaziin Geneda Zhimaagnishag mina-bimadziwin naabdendmowinan miinwaa bamitaagewinan waajiiemgag, ezhi msenjgaadeg megwa enakiin.  Mii maandaa ezhiwebag gwanda enkiitaagezjig Ekegaabwijig.  Geneda Ekwaamjigejig waasgishin epiichi naagzowaabmjiged maage dbaajmad waabmdang meji zhiwebak daa msendaanan mina-maadziwin naabdendmowinan miinwaa bamitaagewinan waajiiemgag giishpin noonin maanda wii nankiit, maage giishpin Kichi Gimaa Naakwiiwin miigwet shkwe-aang waawiindang nakiiwin maage ezhinaagdewenjgen. -  Gimaakwe Nyaagjigaadewin miinwaa Naaknigewinan, Bakebii-igan 34, Mina-yaawin.  Naabdenmowinan maanda Ekegaabwijig Waajiiejig Nbowaad Bagwenamaagewin gaawii bsiaagemgasno giishpin epiichi nakiisig maanda zhiwebak.
- Naakwiiwin Nyaagdewenjged Naaknigewin miinwaa Gimaakdaagewin 2020-2, Geneda Ekwaamjigejig: Okwiinowagok, Nowonjgwa Enaakiin.  Miinwaa gwa  naabdendmowinan odi Ekegaabwijig Wiijiiwewin Nbowaad Bagwenamaagewin gawii  psikgaadesno giishpin Ekwaamjiged  nbwood epiichi nankiid debamaagisiimgak.  Maanda Begwenamaagewin oda dbaagaade giishpin nbwood Ekwaamjiged epiichi nakiid maage gwa nakiisig.  Epiichi ndakenjgewaan, aanin Geneda Ekwaamjigejig gii woyendaanaa-aa gii daabnamwaat Geneda Ekwaamjigejig nakiiwin debamaadsiin, ninda mwoshknebiigewin nankiiwin, gawii dash wiigwa gego gii dbaaj-jigaadesno gii wiisgishin epiichi nankiit maanda.   Gawii gwa maanda nakiigamig gii kkendziinaa-aa endgwen gwoya gii wiisgishin Kowaabmjiged maage waabmdang meji zhiwebak, temgad gwa gnimaa maaba Geneda Ekwaamjiged wii debnazig Geneda Zhimaagnishii mina-yaawin naagdewendmowin miinwaa  waajiiemgak bamitaagewinan epiichi nankiid waajiiemgak Geneda Ekwaamjigejig enaangzhewaad.  
- Maanda mshkowewziwin zhibiigaade maampii Geneda Zhimaagnishii Wiijiiwewin, miinwaa Gete Zhimaagnish Anji-maajtaawaad miinwaa Dbagewin, bakibiiganan 70-71.

Dbishkogona, maampii Kichi Mshkikiinini Kewe Giikmigewin wii Miigwen Naagdewenjgewin gwanda Ekegaabwijig Enkiitaagejig Bemaadzijig,32 aankosjignan zhichgaadenon odi Ekegaabwijig, Ntam Ekegaabwijig, miinwaa Eshgaabwid "B" Ekegaabwijig.  Maanda mzinigan dzhingaade gkinowaamjigan miigwen naagdiwenjgewin gwanda nswi dnowaa Ekegaabwi nakiiwin, gaawii dash  zhibiigaadesnwo endgwen Ntam Ekegaabwijig maage aanin waajii-ejig maampii Ekegaabwijig Wiijiiewin. 

Gagiikingewin Bezhig:  Miisa miinwaa ndo gagiikingewin maaba Gdwo Kiimnaa Naakwiiwin miinwaa Geneda Zhimaagnishag Waajiiejig aji bmowaad giiwaadenmowin miinwaa gaawii aayaandasinag ezhibiigen zhinda naaknigewin naakmachgan gwanda ekegaabwijig, bebaamenjgaadeg mina-yaawin naabdendmowinan, wewiib gwa, jibwaa niibing 2019.


 1. Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 9—Reserve Service
 2. Canadian Forces Health Services Instruction 4 090-02, Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel.
 3. Vice Chief of the Defence Staff Letter, Access to Medical Care—Reserve Force Personnel, 2 November 2011.
 4. The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 18 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
 5. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090 - 02. The Vice Chief of the Defence Staff Letter, Access to Medical Care—Reserve Force Personnel, 2 November 2011 further states that “all CF personnel who have been injured or become ill as a result of service will be taken care of by the CF H Svcs until such time as the member no longer requires the care or the member’s care has been successfully transferred to another health care system. All serving CF personnel who present themselves to a CF clinic will be evaluated to ensure that their immediate healthcare needs are met.”
 6. The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 180 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
 7. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090-02.
 8. This policy refers to entitlements for every member of the Reserve Force.
 9. Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries, May 2016.
 10. Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists, Special Report to the Minister of National Defence, April 2008, page 37.
 11. Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists, Special Report to the Minister of National Defence, April 2008, page 37.
 12. These documents make reference to “Reservists” or “Primary Reservists” or specific types of service within the same document. It is not always clear whether or not a particular sub-component of the Reserve Force, such as the Canadian Rangers, was intentionally left out of the policy or directive, or if terms are being used interchangeably.
 13. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4090-02.
Bakebiigan ekwa nsing – Ndakenjgaadeg miinwaa Kowaabmjigaadeg Mina Yaawin (Wiiwyen miinwaa Nendmowin) Mashkowi-bimadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig

Bakebiigan ekwa nsing

Ndakenjgaadeg miinwaa Kowaabmjigaadeg Mina Yaawin (Wiiwyen miinwaa Nendmowin) Mashkowi-bimadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig

Mkigaadewin:  Maanda Aanike Ogimaawin miinwaa okwiinowagok niigaanwijgewin naagzowaabndaanaa-aa mashkowi-bimaadziwin, gaawiin dash moshki mashkowi-bimaadziwin gawiin ndakenjgaadesno maage kowaabmjigaadesno ogimaa gshkitchgewin.

Naakwiiwin Gimaa Abiigan miinwaa Inaakonigewin 5002-1 Boosbiigewin zhibiigaade apii boosbiigen, Geneda Ekwaamjigejig aabdeg wii mshkowaadziwog, wiiyin miinwaa nendmowinin wii gshkitowaad wii nakiiwaad, miinwaa gaawiin Mshkikiinini ndakenjgewin ndowendaagsino.33 Shkwaa boosbiigewaad, Naakwiiwin Gimaa Abiigan miinwaa Inaakonigewin 2020-2, "Geneda Ekwaamjigejig" mshkwobiigaade gwandaa Geneda Ekwaamjigejig aabdeg wii mashkowiziiwog wii gshkitowaad nakiiwin.34  Dbagaadeg "mshkowiziiwin" enwendmiin miinwaa megwaa ezhiwebak.   

Boozbiigewin:

Aanwi gwa kina mashkowaadziwin gawii ndakenjgaadesno miinwaa kowaabmjigaadesno ogimaa gshkitchgewin, ensa bezhig gwaa okwiinowagok gezhaadgejig maanendaan gegwa gonaa dnowaa ndakenjgewin awii ndakenjgaadeg mashkowi-bimaadziwin gwanda bemaadzijig jibwaa boobiigaazwaat.35  Maanda nakiigamig gii mkaanaa-aa ngikaa ndakenjgewin dowaangzhechgen dinkaaznaa-aa bemadzijig ekdowaad miinwaa aanin Geneda Ekwaamjigejig, okwiinowagok naagaanzijig, miinwaa gwa naangwodnang Anishinabe Ogimaa, Gimaa gamgong nebdaabjig, miinwaa odenang endaajig.

Shkwaa boozbiigen:

Maanda mina bimaadziwin miinwaa mna nendmowin gwanda Geneda Ekwaamjigejig naagdowaabmjigaade agaagiizwomgag iniweziwin gwanda okwiinowagok miinwaa wii mna naagdewenjgaazwaat kina okwiinowagok.  Okwiinowagok naagaanzijig wenaabmaa-aan Geneda Ekwaamjigejig waa ggwejiijig miinwaa nakiiwin gnowaabmdamwaad ezhi gshkitwod, miinwaa onagjitowaad miinwaa ge kendmowaad odi yaawaad, endgwen aji dibendang maage aji daanged nikaazwinan, endgwen aji gshkitwod wii dnangidoon miinwaa wii nsastan nwewin, miinwaa endgwen zhaazhigwa gii nankiid endwendaagwog.  Giishpin mkigaadeg maaba Ekwaamjiged aji niisaanaapa woonkiiendaagziwaad okwiinowagok giishpin aakziiaadziwin, wiisgishnowin, maage noondesewaad mashkowi-bimaadziwin, pkann gegoo miingaaza wii nankiid wii naamaaged.  Aanike ogimaa nistataan ezhi bezhgowaad gwandaa Geneda Ekwaamjigejig dowendaagwad bkaan ezhinaagdewenjgen.  Amiidash maaba aanike gimaa ezhi daabnang iniwewin bgidnaad okwiinowagok naagaanzijig miinwaa Geneda Ekwaamjigejig Eknomaagijig awii kidwaad ezhinaagdewengewaat.

Aanwi gwa aanin agaa nkwedmajig agii anendmwog mina-yaawin ajibwaaa ankiitaagen adaa msenjgaade, znagendmowin wii abjiijgaade abdek Zhimaagnishii mashkowi bimaadziwin miinwaa mshkikii anoknigewin.  Nekwedmajig agii dbaadaanaa-aa gaawii gwa kina Geneda Ekwaamjigejig adaa nkeshkziinaa-aa nendwendaagwok, agaa zhichgaadegin Geneda Zhimaanishak Wiijiiwewin awii gshkitowaad, zaam gonaa epiitziwaad miinwaa ezhi yaawaad.  Aabdeg wii nkeshkgaadeg niinda mina-yaawin dbagewinan adaa gbaakshkaagnaa-aa awaa wiijiiejig maage megwa waajiiejig, miidash aji naajchigaadegba kkenjgewin, onagjichgewin miinwaa kitchi anagjichgewin ayaamwaad gwandaa Geneda Ekwaamigjig Getchi piitzijig.  Niibna agwa agwandaa Geneda Ekwaamjigejig agii dbaadaanaa-aa Ziisbaakwad apinewin, ade waabnewin, miinwaa agwa yaa-awin aanin aakziiiwaadziwin eyaamwaad gwandaa endaajig dodenwinwang; aakziiwaadziwin age psikaamgowaad awii nakiitaagewaad agiishpin aabdeg awii nkewshkmowaad nendwendaagwok awii mashkowi bimaadzin, miinwaa mshkikii anoknigewin.  Ninda dbaganan megwaa etegin awaa naagdowaad Geneda Zhimaagnishii wiijiwewin, gaawii agii zhibiigaadesnon wii amiigseg Geneda Ekwaamjigeji nendwenjgaadeg ngajtowin miinwaa nakiiwin, amaage ezhiwebag odi endnakiiwaad.

Debendaagzijig odi aanike ogimaawinin miinwaa gwanda Geneda Ekwaamjigejig agii kidwok, aanwi gaawiin gwa kitchi agwek zhinaagsino, megwaa gwa nyaagjigaadeg wii ndakenjgaadeg miinwaa wii naagdowenjgaadeg gwanda Geneda Ekwaamjigejig mashkowi-bimaadziwin anakiimgad.  Manda mneaak gimaa biigewin awii naagdowenjgaadeg, dbaajmowin miinwaa naagzowaabmjigaadeg Geneda Ekwaamjigejig mina-yaawin miinwaa mashkowi-bimaadziwin miinaawaad naagaansinjin awii dbaamdamwaad aboozbiigewin miinwaa miigwewaad nakiiwin gnowaabmdamwaad nendwendaagwok, gaawii gwe-eta mashkowi-bimaadziwin.  Maneaak ntam dbagewin dbaamjigaadeg mshkikii nini dbagewin gaawii paanendaagsinwo wii msenjgaadeg Zhimaagnishii mina bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa aanin waajiiwemgag bamitaagewinan: msenjgemowin wii debnigaadeg dbaamjigaade dnowaa nakiiwin agaa nankiin apii maajii aakozin maage wiisgishnan, gaawii zhazhgwa giizhaa gaa naapned Geneda Ekwaamjigejig. 

Geneda Ekwaamjigejig adaa msendanaa-aan miinwaa aanin bemitaagewinan miinwaa naadmaagewinan eteg Gete Zhimaagnishag Geneda agaa wiijiiejig Geneda Zhimaagnishii Wiijiiewain maage Gete Zhimaagnishag shkwaa bgidnigaazwaad.  Ninda bamitaagewinan adaa aanwan dabagewin aakziwin maage wiisgishnowin gaa zhiwebag epiichi naakiin, aasgaabwitaagaazwaad shkwaa nakiiwaad, zhoonyaa naadmaagewin miinwaa aasgaabwitaagaazwin wii mina-yaawaad.  Maneaak ntam dbagewin dbaamjigaadeg mshkikii nini dbagewin apii bozbiigen36 gaawii paanendaagsinwo wii msendmowaad Geneda Ekwaamjigejig awii debnamwaad ninda etegin naadmaagewinan.37

Maandaa Nakiigamig zhaazhigwa gii gagiikinge awii zhichgaadeg shki naakmachgan waa  gimaakdaagemgak maanda naabdendmowin, miinwaa miigwewin awii naagdewenjgaadeg aakziwin, wiibdaakewin gwanda debendaagzijig maampii ekegaabwijig.  Maanda gagiikingewin agii zhichgaade gnowaabmjigaadeg naasaab miinwaa maagsek naagdewenjgewin gawanda ekegaabwijig. 


 1. Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub-Component Selection.
 2. Defence Administrative Order and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 3. This was consistently reported across all five Canadian Ranger Patrol Groups at all levels during the information gathering and inter views phase.
 4. As a Canadian Ranger does not have an enrolment medical upon enrolment as per Medical Standards, there is no need to create a health file. (Military Human Resources Records Procedures, Chapter 11).
 5. Note that the determination of a service relationship for an injury for VAC benefits is made based on a variety of evidence including (but not limited to): the information contained in the Disability Benefits application , Service Health Records, and any medical reports or test results that are submit ted with the application . Source: Email, Policy, Strategic Policy and Commemoration, Veterans Affairs Canada. For further information on Veterans Affairs Canada entitlements, please consult their website: www.veterans.gc.ca
Bakebiigan ekwa nsing – Dbaajmowin miinwaa Naagzowaamjigaadeg Nakiiwin miinwaa Ezhinaagdewenjgeng

Bakebiigan ekwa nsing

Dbaajmowin miinwaa Naagzowaamjigaadeg Nakiiwin miinwaa Ezhinaagdewenjgeng

Agaa Mkigaadeg:  Maanda ezhi naagdewenjgaadeg naagzowaamjigaadeg miinwaa dbaachigaadeg nakiiwin miinwaa ezhinaagdewenjgeng miigsemgat zhinda naagzowaamjigning.

Geneda Ekwaamjigejig Nsidwinaagaazwok naakiiwaad baamaapii shkwaa miingaazwaat skoonwiwin maaage shkwaa miingaazwaad nakiiwin miinwa chigaazwaat eshgaabwiwaad.38 Mii maanendmowaad yaabe aanin Geneda Ekwaamjigejig enaangzhwaad dbaamjigaadeg megwa enakiiwaat.

Geneda Ekwaamjigejig aabdeg wii miiksachgaazwok enakiiwaad wii mina gnowaabmjigaadeg min-bimaadziwina naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan gnimaa aakziwaad mage wiisgishnowaad epiichi nakiiiwaad.  Geneda Zhimaagnishag nistataanaa-aa zhaashigwa "nakiiwin agaa zhitowaad gawanda Geneda Ekwaamjigejig gaawii agii miigsesno enaangzhewin  miingaazwaad."39  Amiidash, eni dgwaagag 2013, Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin agii zhitoonaa-aa naakmachgan waa naagzowaamjigaadek wii kkenjgaadeg waa azhigaabwid Geneda Ekwaamjiged, gnowaabmjigaadeg enakiid miinwaa ezhinaagdewenjgewaad.40

Maanda megwa ezhinaagdewenjgaadek naagziwaamjigen miinwaa dbaajchigewin Eshgaabwid "A", ajina Eshgaabwid "B"41 miinwaa "C" nakiiwin miinwaa ezhinaagdewenjgeng gawii bsikziin Geneda Ekwaamjigejig mina-bimaadziwin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgak bamitaegewinan, miinwaa gwa wii msendmowaad ninda naabdenmowinan, debnaag gwa agii miigsenik enaangzhewaad.

Woshme gegoo wii gkendman, gnowaabmdan Geneda Ekwaamjigejig Nakiiwin miinwaa Ezhinaagdewenjgewaat.


 1. Standing Operations Order for Domestic Operations (SOODO) 3000-1 (J5), Appendix 2, Annex HH: Employment of Reserve Force Personnel
 2. Standing Operations Order for Domestic Operations (SOODO) 3000-1 (J5), Appendix 2, Annex HH: Employment of Reserve Force Personnel
 3. Canadian Rangers Patrol Types Matrix for Operations and Employment letter, 3 October 2013.
 4. The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 180 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
Bakebiigan ekwa nsing – Dbaajmowin miinwaa Naagzowaamjigaadeg Aakziwin miinwaa Wiisgishniowin

Bakebiigan ekwa nsing

Dbaajmowin miinwaa Naagzowaamjigaadeg Aakziwin miinwaa Wiisgishniowin

Mkigaadewin:  Geneda Ekwaamjigejig aakziwin miinwaa wiisgishnowin gaawii pane dbaajgaadesnon miinwaa naagzowaamjigaadesnon.

Agiishpin nidaa epiichi nakiin aakziwin maage wiisgishnowin ptaakshkaagwad, Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin aabdeg awii:

 • Kina gwa gaa zhiwebag gaanji wiisgashin42 weweni abdeg wii dbaajmang miinwaa zhibiigen;
 • Debendaagzijig miinwaa inoodewisiwinan awii wiindmaagaazwog Naadmaagewin eteg giishpin wiisgishnowin zhiwebak;43 miinwaa;
 • Anjgaabwi naadmaagewin miingaazwok waajiiejig gaa wiisgishnajig agaa bgidnigaazwaat gii aakziiwaadziwaad zaam agii wiisgishnowaad.44

Enji naagzobiigaadeg ninda aakziiwinan miinwaa wiisgishnowinan gchi shpendaagwad wii waabmdowen nowendaagziwin aakziwin maage wiisgishnowin miinwaa maaba waajiied minisiinoowin enakiid.45

Maanda Dbaajmowin Wiisgishnowin, Inaapnewin maage Aaakziwin mzinigan (awii zhinkaade CF 98) aawan shki nikaazwin dbaadjigaadeg miinwaa zhibiigaadeg wiisgishnowin, naapnewin, miinwaa aakziwinan46 miinwaa aabdeg daa mwoshkne biigaade waajied Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin manjgowiidig endgwen maanda gaa zhiwebak endgewan gwa dgobdeg minisiinoowin nankiin.47 Maaba Gimaa Kichi Zhiwebziiwin Naagdewenjgewin Nyaagdewendang awi gshkiiwewziwin eyaang awii zoongtood, gnabendan miinwaa naagdewendang kina CF98 mzinignana48 miinwaa adaa debnaanan miinwaa naagdewendanan kina gaa mshknbiigaadegin CF 98 mzinignan.  AAnwi dash, maanda nakiigamig agii makaan miigweta 70%  (74 gwanda 106) ninda Geneda Ekwaamjigejig agii niidaadim odi Gimaa Kitchi Zhiwebziiwin Naagdewenjgewin Nyaagdewendang apii ezhibiigaadeg wii niindaadin ndakenjgen.  Waabmdowemgad atek zhinda daawaag naagdewenjgaadeg miinwaa dbaajmang gwanda Geneda Ekwaamjigejig aakziiwin miinwaa wiisgishnowin, maanda dnowaa ge psikaagemgagba znagziwin aanin gwanda Geneda Ekwaamjigejig odi niigaan, giishpin tesnag gekendaagwok nakiiwin wii kkenjgaadeg naabdendmowin miinwaa naadmaagewin. 

Maanda nakiigamig agii mkaan aniibna gwanda Geneda Ekwaamjigejig gawii pane dbaajmasiiwok wiisgishnowaad.  Gwanda mnik agaa nbwaachigaazjig gaa dbaajmowaad agii wiisgishnowaad epiichi nakiiwaad, 52% agii dbajaamowog gawii agii mshknebiiwziinaa-aan nenwendaagwok mzinigan wii dbaajmang agii wiishgishnan.  Geneda Ekwaamjigejig gii waayendaanaa-aa gaanji mshknebiigeswaad: zaam agii dbasendaanaa-aa agaa piichi wiisgishnowaad, naanwechige naadmaagewin agii teni waazhaa-aad, mage agii zegziwog wii bmigaazwaad megwaa enakiiwaad maage gnesh anakiiwin adaa niizaanad giishpin dbajmowaad agii wiisgishnowaad.

Adaa maakbiigaade gwa dbaajmasiin gii wiishgishnan gwanda Geneda Ekwaamjigejig gaazhi mkamwaad gwanda aanin Ekegaabwijig.  Agajwin miinwaa snagendmowaat ge zhiwebag nakiitaagewaad agii waawiinjgaadenon nagaasjigemgag awii dbaajman wiisgishnan.49 Miigwa maanda Nakiigamig zhaazhigwa agaa nsastan, Znagziwog Geneda Zhimaagnishag Waajiiejig miinwaa Naakwiiwin Gimaa Gamig wii naadmowin agaa wiisgishin Ekegaabwid giishpin dbaajmasi naadmaagewin dowendan.50  

Woshme gegoo wii kkendman, gnowaabmdan Mina Bimaadziwin gwanda Geneda Ekwaamjigejig.

Gagiikingewin 2:

Ndo gagiikingewin maaba Naakwiiwin Gimaa Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnishag Wiijiiendwin awii naagjiigaadeg naaknigewin eteg megwaa ezhi dbaajmang aakozin maage wiisgishnan gwandaa Geneda Ekwaamjigejig wii bwaa pchi gbaakogaadenig mina-bimaadsiwin naabdendmowin miinwaa waajiiemgak bamitaagewinan.


 1. As part of this investigation, our Office only looked at illnesses and injuries, but not deaths.
 2. As part of this investigation, our Office only looked at illnesses and injuries, but not deaths.
 3. Defence Administrative Order and Directive 5018-0, Injured Members and Military Casualties.
 4. Email from Director Casualty Support Management dated 12 April 2017.
 5. Instructions for Completion of the CF 98 form Report of Injury, Disease or Illness.
 6. This is done to protect the member (i.e. to ensure that there is documentation supporting a member’s claim or application for benefits), and to protect the Department of National Defence and Canadian Armed Forces (i.e. member tries to at tribute an injury to military service when in fact it happened of f- duty and the member files a claim or application for benefits). It could also be important if an injury was aggravated by military service, and it is the basis for the majority of Veterans Affairs Canada decisions on benefits requiring the applicant to demonstrate a link between a medical condition and military service.
 7. Defence Administrative Order and Directive 5018-2, Report of Injuries and Exposure to Toxic Substances.
 8. Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic Review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries.
 9. Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic Review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries.
Bakebiigan ekwa nsing – Aanin Waajiiemgag Ezhiwebak

Bakebiigan ekwa nsing

Aanin Waajiiemgag Ezhiwebak 

Mkigaadewin:  Geneda Ekwaamjigejig awii debnamwaad aakozi naandwechgewin, memdaage gwa naaniigaanag mshkikiiwin, bsikaagemgad niibnaa gwandaa bgodkamig miinwaa waasawekamig. 

Geneda Ekwaamjigejig dnakiiwok woshme gwa niizhwok mnik egaajgin miinwaa waasawekamig endnakiiwinan maampii Geneda,51 aanin gwa eta baasjignin ezhi dgwoshnan.  Apiichi waasawekamig gwa bkaan nendaagwad bezhig okwiinowagok miinwaa odi ngoji, wawaaj gwa gwondaa naasap Okwiinowagok Gezhaadgejig.52

Dbishkwo Ekegaabwijig enakiijig Eshgaabwid "A", Geneda Ekwaamjigejig ado penmandaanaa-aa naandwechge gamig, mashkikiininiikwe gamig maage aakozii gamgon wii debnamwaad mina-yaawin naagdewenjgewin.  Gegaa gwa kina Geneda Ekwaamjigejig gii dbaajmowog bezhigwayakgaa-ishi-ando'iwed mashkiki maampii endnakiin mina-yaawin znagad wii debnigaadeg.

Geneda Ekwaamjigejig agii dbaataanaa-aa kitch gnesh babichgen wii waabmind mshkikiinini, memdage gwa waasawekamig miinwaa bagwoji odenwin, bemskokaajig mshkiininiwok naagdewenjgewaad.  Aanin gwo ninda odenwensan, ngoding ensa gwa giisis baasjignin biyaawog wii naagdewenmaa-aad eyakzinjin, gawiin gego naagdewenjgaasiiwog kina menezjig wii waabmaa-aad mshkikiininon.  Aabji naagdewendmowin eniizaanapnejig znaendaagwat. 

Debendaagzijig maampii aanike ogimaawin miinwaa Geneda Ekwaamjigeg debendaagzijig naasaab gwa gii awenaamdaanaa-aa inendamowin izhi-mino-ayaawin naadmaagewin znagendaagwad.  Gegaa gwa kina naagaanzijig agaa nkeshkaagaazjig gagiikingwewin awii ndakenjgaadeg ezhi miigwen inendamowin izhi-mino-ayaawin maampii.53 Aasgaabwitwaa-aad Geneda Zhimaagnishii Wiijiiewin ezhinaagdewenjgewaad, Geneda Ekwaamjigejig  nakweshkaanaa-aa  wiisgendmowin zhiwebak (dbishkowgwanaa Dowaabmjigewin miinwaa Zhaabwiichgewin nankiin),  maaba adash getchi piitzit naagaanzit agii dbaajma "aabdeg  gwa gegwo wii ate waazhi  naadmowondwaa gwanda."54 Memaanji  znagak agaa biijgaadeg agii aawan  maanda inendamowin ishi-mina'ayaawin menaag waazhi debnigaadeg otigwaani naagdewenjgewin maampii waasawekamig miinwaa bgwadkamig.  Geged, niibna gwa gchi kiin eyaajig maagwewaad otigwaan naagdewenjgaadeg gaawii nistadziinaa-aa endnaagzhewaad gwanda Gnenda Ekwaamjigejig enjinaakiwaad miinwaa endnakiiwaad.

Geneda Zhimaagnishii Waajiiejig naagdewendaanaa-aa awii miigwewaad mina-yaawin gwanda Geneda Ekwaamjigejig mayaa gaa zhiwebak ezhi biigaadeg zhinda Kichi Mshkikiinini Kewe Giikmigewin.55  Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin naagdewendaanaa-aa awii miigwewaad mina-yaawin gwanda Geneda Ekwaamjigejig inakmigizi ezhi ozhibiigaadeg zhinda Kichi Mshkikiinini Kewe Giikmigewin 53 Gegaa gwana  kina Geneda Ekwaamjigejig nakiiwog Bagwod Kamig, wii debnigaadeg Geneda Zhimaagnishii  mina-yaawin naagdewenjgewin dowendaagwad aabdeg awii babaamaadziwod odi ateg naandwechige gamigwan zaagji-iing endnaakiid maaba Geneda Ekwaamijiged.  Maanda bagwad kamig ado gbaagshkaagnaa-aa aanin gwanda Geneda Ekwaamjigejig, memdage gwa Anishinabe odenwin endaajig.  Niibna gwa Geneda Ekwaamjigejiggaawii agii danewziinaa-aa mina-yaawin naagdewendmigewin maagwewaad Geneda Zhimaagnishii Wiijiiewin zaam aabdeg daa bibaamaadziwog.  Gwanda Gneda Ekwaamjigejig agii dbaaddaanaa-aa daatagaadenindanaa-aa awii ngadmowaad endnakiiwaad, waawaaj gwa ajina, dbaadamwaad maanaaji azhayaawin wii dowaabndamwaad naagdewenjgewin mshkikii gamgoon zhaawna-ang etegin, miinwaa age gawiin adayaasii-on awaa aasgaabwitaagwaad epiichi yaawaad aakziigamgon.  Waajiiejig zhinda aanike ogimaawin agii aasgaabwitaanaa-aa gwa geget gwa daatagaadeniindanaa-aa gwanda Geneda Ekwaamjigejig  awii babaamaadziwaad wii debnamwaad mina-yaawin naagdewenjgewin.

Woshme gegoo awii gindman, gnowaabmdan Aankosjiga D—Ezhi Miigwen Mina-yaawin Anokiitamaagewinan maampii Geneda.

Gaagiikingewin nswi:

Ndo agaagiikingewin maanda Geneda Naakwiiwin Naagdewenjgegamig miinwaa Geneda Zhimaagnishag Wiijiiwewin aabdeg awii miigwewaad mina-yaawin gwanda Geneda Ekwaamjigejig ezhi naabdendmowaad maanda:

3.1 Wiikjinindwaa Geneda Ekwaamjigejig awii gnowaamjigaadeg gebaagshkaagwaad awii debnamwaad Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin mina-yaawin nendwendaagwok biinji binzibiiwinan miinwaa inaadiziwin.

3.2 Awenaamjigaadeg miinwaa maajiishkaatoon anokiitamaagewinan gwanda Geneda Zhimaagnishak Wiijiiewin mina-yaawin age nkweshkaagemgak agaa wenaamjigaadeg nendwendmowaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig

stacked info iconMii maanda Nakiigamig zhaashigwo gaa mkamwaad, apii Ntam Ekegaabwijig psikaagwaad aakziwin maage wiisgishnowin megwaa minsiinoowin nankiiwaad, misendaanaa-aa awii gwedwewaad dbagesjigan etegin.

Ekegaabwijig aawaad, Geneda Ekwaamjigejig gewiinwaa aanin ninda dbagesjignan adaa naabdendanaa-aan.

- “Compensation Options for Ill and Injured Reservists”, February 2016
- For example: ex tension of Class “C” service for personnel whose injury or illness was sustained on Special Duty Service; Reserve Force Compensation; or for compensation pursuant to the Government Employee Compensation Act.

Mkigewin:  Gegaa gwa kina Geneda Ekwaamjigejig gawii giikendziinaa-aan Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin min-yaawin naabdenmowinan etegin.

Ekwa niishin Ogimaa mammpii Naakwiiwin enkiitaagejig agaa mna nkwetang iwi "aanike ogimaawin aabdeg adagshkiiwchige kina GZ waajiiejig ada waawiinge ada nsastaanaa-aa gezhi debnamwaat naabdenmowinan wii naagdewenjgaazwaat azhinda Geneda Wiijiiewin Mina-Yaawin Anokiitamaa Gewinanan. . .amii maanda niigaanziwin enaagdewenjgaadeg."56  Aanwi dash, kkenjgewin maanda mina-yaawin naabdenmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan gawii gwekwendaagzino, miinwaa gawii  pane naasaaab azhi wiinmowaasiiwok Geneda Ekwaamjigejig.  Maanda  Kewe Agiikmigewin Miigwen Mina-yaawin gwandaa Ekegaabwijig Enkiitaagejig zhibiigaade "aabdeg gwa....weweni gwii kinomowaanaanig gawanda Ekegaabwijig waajiiejig ninda naabdendmowinan wii naagdewenjgaazwaat."57 

Kkendmowin meshkdowengaade zhinda anike ogimaawin ninda mina-yaawin naabdendmowinan gawii naasaab miinwaa gshkiiendaagsino zhinda okwiinowagok gezhaadgeijig.  Aanin okwiinowagok naaganzijig miinwaa eknomaagejig agii dbaajmowog kkenjgewin ninda mina-yaawin naabdendmowinan miigwenaa-aa epiichi gnoondiwaad, maage nidaa gwayaa wiisgishin, gagwedwed gego maaba Geneda Ekwaamjiged.

Aanin gwanda eknomaagejig agii kidwog aanke skonwiwin adaa msenjgaade miinwaa adaa naadmaagnaa-aa awii miinaa-aad okwiinowagok waajiiejig maanda gkenjgewin.58  Megwaaj gwa, maaba Geneda Ekwaamjiged ekinomaaged ado nbwaachiwe ngoodin maage niizhin ensa bboon, miinwaa gweta mnik enjitaad wii kimoomaaged.  Aapaji agwa ajina daa-aanaa-aa awii giishtowaad nakiiwin.  Miinwaa agwa, gaawii kina Geneda Ekwaamjigejig wiijiiesiiwog maampii kinomaageng miinwaa gwedaangzheng, znagad adash awii swengaadeg kkendmowin  gwanda Geneda Ekwaamjigejigazhinda eyaajig  okwiinowagok. 

Geneda Ekwaamjigejig Shkimaajtaawin Minisiinoowin Kinomaagewin – gagewji skoonwiwin agaa maajiishkaajgaadeg 2016. awii naabsidoon Amaajiishkaawin 1 kinomaagewin eshki maajtaajig Geneda Ekwaamjigejig—gnoowaabmjigaadeg gwa memdage egiizhiitaagaabwijig diba-amaagewin, miinwaa naagdewenjgaadeg dbinewiziwin.  Maanda kinomaagewin gaawii dbaachigaadesno kina kkendmowin ninda mani-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgak bamitaagewinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig.  Aanwi gwa maanda skoonwiwin giizha ate awii daabnamwaat shki enkiitaagejig miinwaa gwa zhaazhigwa eyaajig Geneda Ekwaamjigejig, gaawii aabdeg diwendaagsino awii daabnamwaad.  

Geneda Ekwaamjigejig agaa nbwaachigaazjig agii miigwenaa-aan nowonj gwa gii kidwok agii kwejmindwaa ezhi kkendmowaad Geneda Zhimaagnishag Wiijiewin mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan.  Niibna agwa agiikidwog gaawii agii gkenziinaa-aa ado naabdendmowinwan, miinwaa aanin agiikidwok agii nendmowaad awii  "naagdewendmindwaa".

Aapji agwaa kichi piitendaagwod gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii nsastamwaad ado mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgak bamitaagewinan awii kkendmowaad awii gshkitowaad awii anooknigewaad wegne ateg age msendmowaapa.  Dbasaanig ezhi kkenjgewaad gibaagshkaagnaa-aa awii debamwaad min-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan.

Mikgewin:  Niibna agwa Geneda Ekwaamjigejig gaawii gii kendziinaa-aa aji msendmowaapa Gete Zhimaagnizh Naagdewenjgewin Geneda naabdendmowinan miinwaa wajiiemgag bamitaagewinan apiichi nakiitaagen maage gete zhimaagnishiiwin.

Gete Zhimaagnish Naagdewenjgewin Geneda aniibna dnoowaan naabdendmowinan miinwaa anokiitamaa age msendmowaapa megwaa enkiitaagejig miinwaa Geneda Ekwaamjigejig gete zhimaagnishag, miinwaa gegwa inoodewiziiwinwaan.  Ninda naabdendmowinan miinwaa anokiitamaagewinan mzinbiigaade awii debnigaadeg dbamaadwin giizhpin nakiitaage aakoziwin miinwaa wiigishnowin zhiwebak, awii aasgaabwitaagaazwaad shkwaa nakiiwaad, miinwaa zhoonyaa naadmaagewin, miinwaa awii naadmowindwaa awii mana bimaadziwaad miinwaa wii mnanendmowaad.59

Gwanda mnik agaa nbwaachigaazjig gaa dbaajmowaad agii wiisgishnowaad epiichi nakiiwaad, agii aanji kwejmigaazwok endgwen agii mkwendmowaad awiii ndobiimowaad Gete Zhimaagnish Naagdewenjigewin Geneda—gegaa gwa kina (89%) agiikidwog gaawii agii zhichgesiiwag maanda.  Amii gaa kidwaad, gaawii agii gkenziinaa-aa aji msendmowaapa Gete Zhimaagnish Naagdewenjgewin Geneda bamitaagewinan.

Aanin gwa Gete Zhimaagnish Naagdewenjgewin Geneda bamitaagewinan miinwaa anokiitamaa gewinan agaa bgidnigaazjig Geneda Zhimaagnishag Waajiiejig ado msendaanaa-aan ninda.  Znagad gwa maanda apii gwanda Geneda Ekwaamjigjig dbaamjigaazwaad, gawii zaam gwanda naasaab nendaagzisiiwag aabdeg awii shkwaa nakiiwaad, dbishkwo gwanda Geneda Zhimaagnish wijiiewin.  Geneda Ekwaamjigejig awii nakiiwaad mnig agwa nkweshmowaad nendwendaagwok awii nakiin, miinwaa, zhaazhigwa agaa waabmjigaadeg, gaawii ninda mina-bimaadziwin maage miinwaa mashkowi bimaadziwin dbaamjigewinan60 paamenjgaadesnon.   2013 apiinish 2016, miigwa megwaaj 3.8% mnik enchiwaad Geneda Ekwaamjigejig agii bgidnigaazwog ensa ngo bboon.61 Ngii noondaanaa akina agwa gwandag Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadgejig, niibna gwa gwanda Geneda Ekwaamjigejig nakiitaagewog apiinish gwa nabowaad, miinwaa gaawii gagwedwesiiwok wii bgidnigaazwaad.    

Geneda Ekwaamjigejig gaawii mikawiwin daa-aanziinaa-aa ninda Gete Zhimagnish Naagdewenjigewin Geneda naabdendmowinan miinwaa ezhi bsikaademgag gaawii bgidnazwaad nakiiwin aadaagsijgemgat awii gwedwewaad ninda naabdendmowinan miinwaa anokiitamaa gewinan.

Gagiikingewin niiwin:

Ndo gagiikingewimi maanda Naakwiiwin Geneda Nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin awii nda zhichgewaad weweni awii nsastamwaad gwanda Geneda Ekwaamjigeg ezhi kitchi apiitendaagwak awii dbaajmowaad wiisgishnowaad, miinwaa awii inanaatowaad kkendmowin miinwaa mikawiwin ninda mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewin age msendmowaapa maanda nikii-iin:

4.1 Maamwisjigaadeg kkendmowin ninda Geneda Ekwaamjigejig mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag gamitaagewinan; nswengaadeg maandaa dbaajmowin odi Geneda Ekwaamijigejig nowonj gwa dnowaa izhgiizhwewin miinwaa enwewin ezhi dowendaagwag, dgwaagig 2018.

4.2 Awii nda zhichgewaad maanda kkendmowin awii dgoongaadeg zhinda nendwendaagwok skoonwi-in miinwaa kinomaagewin maangaazwaad Geneda Ekwaamjigejig, dgwaagig 2018.


 

 1. Standing Operations Order for Domestic Operations (SOODO) 3000-1 (J5), Appendix 2, Annex HH: Employment of Reserve Force Personnel.
 2. Interviews with Canadian Rangers, when referring to access to medical services along the James Bay coast.
 3. Interview with a Canadian Ranger Patrol Group Commanding Officer.
 4. Interview with a Canadian Ranger Patrol Group Commanding Officer.
 5. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090-02
 6. Vice Chief of Defence Staff letter: Access to Medical Care— Reserve Force Personnel, November 2011.
 7. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, Direction and Guidance, Key Principles.
 8. Interviews with Patrol Leadership and Canadian Ranger instructors, across all 5 Canadian Ranger Patrol Groups. Many Patrol Leaders self-identified as being unaware of their own healthcare entitlements, much less those of their subordinate Rangers.
 9. Email from Veterans Affairs Canada dated April 4th, 2017.
 10. “To continue to serve, a CR member must be: a physically able to continue per forming their duties; and b) likely to promote, from an educational or administrative perspective, the general efficiency of their patrol, the Canadian Ranger sub - component and the CAF”. “Physically able” is not defined. Defence Administrative Order and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 11. Canadian Ranger National Authority statistics on Canadian Ranger releases.
Gagiikingewinan

Gagiikingewinan

Gakiikingewin bezhig:

Miinwaa ngooding nga gakiikingewin maaba Geneda Nakwiiwin nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin awii angoshkag gaawii gwayakotaagwak miinwaa nowonj kidwinan nikaazan naaknigewin azhichgaadeg gwanda Ekegaabwijig, awii gnowaabmjigaadeg ninda mina-yaawin naabdendmowinan, wewiib gwa, gawii adash bami niibing 2019.

Gagiikingewinan niish:

Ngakiikingewinaa maaba Geneda Naakwiiwin Nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin awii nda zhichgewaad awii naagjigaadeg megwaa dbaajmowin enaagjigaadeg agiishpin gwayaa wiishgishshin maage aakozid, amiidash gwanda Geneda Ekwaamjigejig gawii ada apichi gbaagshkwogaazwog awii debnamwaad naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan.

Gagiikingewinan nswii: 

Ndo gagiikingewinaa maaba Geneda Naakwiiwin Nakiimgamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin awii debnamwaad mina-yaawin gwanda Geneda Ekwaamjigejig ninda naabdendmowinan maanda anikii-aa:

3.1 Awiikwenjgaazwaad Geneda Ekwaamjigejig gnowaabmijigaadeg awii awenaamjigaadeg gbaagsijgan eteg awii debnamwaad Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin mina-yaawin, miinwaa ado mina-yaawin nendwendaagwok zhindaa binzibiiwin miinwaa inaadiziiwinwaang.

3.2 Wenaamjigaadeg miinwaa maajiishkaachgaadeg anokiitamaa gewinan gwanda Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin mina-yaawin nekweshkmowaat ninda agaa waawiinjgaadegin nenwendaagwok gwanda Geneda Ekwaamjigejig.

Gagiikingewin niiwin:

Ndo gagiikingewinaa maanda Geneda Naakwiiwin Nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnish Wijiiewain awii enda zhichgewaad weweni awii nsastamwaad gwanda Geneda Ekwaamjigeg ezhi kitchi apiitendaagwak awii dbaajmowaad wiisgishnowaad, miinwaa awii inanaatowaad kkendmowin miinwaa mikawiwin ninda mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewin eteg age msendmowaapa.

4.1 Maamwisjigaadeg kkendmowin ninda Geneda Ekwaamjigejig mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag gamitaagewinan; swengaadeg maandaa dbaajmowin odi Geneda Ekwaamijigejig nowong gwa dnowaa izhgiizhwewin miinwaa enwewin ezhi dowendaagwag, dgwaagig 2018.

4.2 Awii nda zhichgewaad maanda nendwendaagwog miinwaa gwa kinomaagewin awaa miingaazwaad Geneda Ekwaamjigejig, dgwaagig 2018.

Shkwaaj Inendmowin

Shkwaaj Inendmowin

Maanda ndakenjgewin agii waabmdaanaa-aa zengendaagwog zhinda Geneda Naakwiiwin Nakiigamig miinwaa gwa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin ninda mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgak bamitigewinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig.  Aanwi gwa naasaab gewiinwaa adaa msendaanaa-aa mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan ezhibiigaadeg, eshchigeng wiigawa Geneda Ekwaamjigejig niibna gego bataagshkaagnaa-aa awii debnamwaad ninda naabdendmowinaamii aapich adash snagziwok.

Adaang odi bagwadkamig miinwaa waasaawekamig abiskaagnaa-aa gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii debnamwaad bezhig wayakgaa ishi-andowi-iwechgeng, neniish gwa naagdwenjgewin eteg endnakiiwaad miinwaa naabdendomowinan eteg Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin.  Weweni miinwaa menwaabdag dzhinjgewin gwanda Geneda Zhmaagnishag Wiijiiewin miinwaa Geneda Ekwaamjigejig ada naadmaagemgad awii naawichigaadeg Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin mina yaawin ada kitchi piitendaagwad.

Gigi miziwe gwa Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin, aapiji gwa kitchi piitendaagwad Geneda Ekwaamjigejig nsastamwaad nindaa Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin naabdenmowinan Egiizhiitaagaabwijig awaad.  Mne-aag nsastamwin mina-yaawin naabdendmowinan miinwaa waajiiemgag bamitaagewinan agibaagshkaagnaa-aa awii debnamwaad ninda naabdendmowinan.  Ndo agiikmaanaa Geneda Naakwiiwin Gamig miinwaa Geneda Zhimaagnishag Wiijiiewin kina kkenjgewin miimwaa wiindamaagewinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii ozhibiigaadeg nowonj enwewin.

Maanda ndakenjgewin agii aanko mkaanaa-aa daawaa temgad naagzowaamjigen miinwaa dbajimown Geneda Ekwaamjigejig aakoziiwin miinwaa wiisgishnowin biskaagnaawaa endgwen ajiteg anokiitamaa mnowaangwazin.   Maanda Nakiigamig agii mkaanaa-aa aanwi gwa dbaajmang wiisghishnan nishin, gaawii agaw pane naajigaadesnon gwanda Geneda Ekwaamjigejig wiisgishnowaad. 

Maanda ndkenjgewin agii waamdaanaa-aa demnig gwa aanmiwendaagemgak gaawii aayaawendasiwin ezhbiigen zhinda Geneda Zhimaagnish wiijiiewin inaaknigewinan awe dbaajgaadeg ninda mina-yaawin naabdendmowinan gwanda Egiizhiitaagaabwijig.  Weweni inaajmowin zhinda inaaknigewinan ada angoshka gaagii gwayakotaa-gwok miinwaa ada naadmaagemgad gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii miingaazwaad anokiitamaa gewinan miinwaa bamitaagewinan.

Temgad gwa age zhichgengba awii nanawitoon maampii Geneda Naakwiiwin Nakiigamig miinwaa Geneda Zhimaagnishag awii mina ganawaabdamwaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig woshme weweni awii debnamwaad mina-yaawin naabdendmowinan.  Maanda Nakiigamig ezhi gagiikingewinan agii zhichgaadenoon awii bmigaadeg daawaawinan awii nanaachigaadeg mina zhayaawin gwanda Geneda Akwaamjigejig.Aanin gwa ninda agaa mkigaadegin dbaajmiganan woshme ezhizngagag zhinda Geneda Ekwaamjigejig Nakiigamgong, memdage gwa zaam bangii yaawaad Geneda Ekwaamjigjig Ekinomaageji.  Maanda kichi niibna bmibdejgewin enakiitmowaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig Eknomaagejig, miinwaa dgwaamjigaadeg mnik bezhig Ekinmaaged nyaagdewendmaad bnaajchi gaadeg ezhi kshkitowa awii kinomaagewaad miinwaa awii aasgaabowitwaa-aad Geneda Ekwaamjigejig apaa okwiinowagok. Maanda nakiigamig maamiikwendam waabmdamaan zhinda epiichi Ndakendmaan Geneda Ekwaamjigejig nakiigamig, gnowaamjigaade gezhi naangitoon ezhi nakiiwaad gwanda Geneda Ekwaamjigejig Eknoomaagejig.  Aanwii gwa ndo gagaaendmami ezhi maajiishkaa-aan, nakiiwin yaa-abi atemgad zhinda.  

 


 

Aaankosjigan A – Naagdewenjgewin Geneda Ekwaamjigejig

Aaankosjigan A – Naagdewenjgewin Geneda Ekwaamjigejig

1. Naagdewenjgewin Geneda Ekwaamjigejig

Geneda Maamwi Bmibdewin Niigaanossewin, Geneda Zhimaagnishag, Geneda Ekwaamjigejig Kitchi Niigaanziiwin, Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagak Gezhaadgejig, Okwiinowagok Bezhig(1), Okwiinowagok Niish(2)

L’organigramme présente la structure organisationnelle de l’organisation des Rangers canadiens :

Commandement des opérations interarmées du Canada

Armée canadienne

 • Autorité nationale des Rangers canadiens
 • Groupe de patrouille des Rangers canadiens
  • Patrouille 1
  • Patrouille 2
Aaankosjigan A – Naagdewenjgewin Ezhnaagwok Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok

Aaankosjigan A – Naagdewenjgewin Ezhnaagwok Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok

2. Naagdewenjgewin Ezhnaagwok Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok

Zhimaagnish Ogimaa, Okwiinowagok, Debsigaabwid Kitchi Zhimaagnish, Debsigaabwid Kitch Zhimaagnish, Kitchi Zhimaagnish, Zhimaagnishiins

L’organigramme présente la structure organisationnelle des patrouilles de Rangers canadiens :

Sergent

Se rapportant directement au sergent :

 • Caporal-chef de patrouille
 • Caporal-chef
 • Caporal-chef
 • Caporal-chef

Se rapportant directement à chaque caporal-chef :

 • Caporal

Se rapportant directement à chaque caporal :

 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
Aaankosjigan A – Geneda Ekwaamjigejig Okwiiowagok Gezhaadgejig

Aaankosjigan A – Geneda Ekwaamjigejig Okwiiowagok Gezhaadgejig

3. Geneda Ekwaamjigejig Okwiiowagok Gezhaadgejig

Unit*Mnik OkwiiowagokMnik Ekwaamjigejik**Mnik Yaabji NakiitaagejigEnkiitaaged miinwaa Ekwaamjiged** Dbagan
1 CRPG 60 3350 63 1:53
2 CRPG 25 1567 42 1:37
3 CRPG 20 1290 39 1:33
4 CRPG 42 1907 69 1:28
5 CRPG 32 1248 50 1:25
 •  *Geneda Ekwaamjigejik Okwiinowagok Gezhaadgejig
 •  * *Miinwaa gwa Eshkniigjig Geneda Ekwaamjigejik
Aankosjigan B – Waajiiejig Geneda Ekwaamjigejig Wiijiiewin

Aankosjigan B – Waajiiejig Geneda Ekwaamjigejig Wiijiiewin

Geneda Ekwaamjigejig Kichi Gimaa Naagaanzit:  Niigaanosewinini zhinda Geneda Zhimaagnish aawi Geneda Ekwaamjigejig Kitchi Gimaa Naagaanzit.  Maanda gshkiiwewsiwin ninmaage maabe Ogimaa Enkiitaagejig Zhimaagnish Ekegaabwijig1  Maaba Geneda Ekwaamjigeig Gimaa Naagaanzit awii naagdewendan awii zhitood Geneda Ekwaamjigejig naaknigewinan miinwaa kina naagdowendaan enkiitaagejig naagdewenmaan (ogimawiwin, zhoonyaa, aabjichganan miinwaa nikaazwinan akowaamdan, miinwaa skoonwiwin).2

Geneda Maamawi Bmibdewin Niigaanosewin:  Bimbidetoon Geneda Zhimaagnish Wiijiewin, maampii endnaki-in, Mikinaakomis, miinwaa kina gidkiin.  Geneda Maamawi Bmibdewin Niigaanosewin akida awaa nankiin enjimaajtaan gwa apiinish agiizhiitan, miinwaa awii nkweskgaadig enaaknigen.  Ado nweshkaanaa-aa wewiib bmibdewinan maanda nikii-aa: Giizhaaknigewaad gnimaa gegwa zzhiwebak; miinwaad

 • Ajitowaad nakmijganan miinwaa waa zhichgen wii niigaanzin-aadikiweige, gaagiitaawendimowin miinwaa naadmaagewin age maajiibdegba maage maajiishkaajgaadeg wewiib.3

Odaakewigimaa Wiisgaabnewin Aasgaabwitaagewin Nyaagdewenjged:  Miigwen aasgaabwitaagewin miinwaa anokiitamaa gewinan yaagzijig miinwaa waagishnajig minisiinoowin – megwaa enkiitaagejig miinwaa agaa shkwaa nakiijig—inoodewiziwinwan miinwaa gwa inoodewiziwinwan maaba gaa nbood, nikaazan Maamwi Enkiitaagenjin Aasgaabwitaage beshigwang.4

Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadgejik:  Megwaach gwa nanning mdaaswok Ganegiyaan Ekwaamjigejig swegaagaazwok naanin mnig Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadgejig, naagdewendaanaa-aa bkaan kiin.  Ensa bezhig gwa Okwiinowagok Gezhaaadgejik yaawog Geneda Ekwaamjigejig okwiinowagok niiba gwa tenoon bagwadkamig, giiednang zhinda ngodwaasmidnath dbishko maada apii.5   Ensa bezhig gwa gwanda Geneda Ekwaamjigejig Okwiiowagok Gezhaadgejig adowaa-aan Zhimaagnishan maage Egiizhiitaagaabwid enaangzhed awii ndakenjged, nbwaajwaad miinwaa dibibaamjiged.6 

Niigaanosewinini:  Ensa bezhig gwa gwanda Ganediiyaan Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadgejige niigaanwingowaan Niigaanosewinini ezhi apiitendaagzid Aanike-adaakewinini. Gwanda Niigaanosewininwok naagdewendaanaanaan kina ezhi bmibdeg miinwaa niigaanziwin gwanda Genediyaan Ekwaamjigejig Okwiiowagok Gezhaadgejig. 

Geneda Ekwaamjigejig Eknomaagejig: Memdage gwa naangzhewog awii kowaabmaa-aad miinwaa awii kinomowaa-aad Geneda Ekwaamjigejig okwiinowagok Geneda Ekwaamjigejig Eknomaagejig Kchi tkonwenenini maage aga nagmind Zhimaagnish Gimaa agaa dingaazadgii Shimaagnish Wiijiiewin maage Ntam Ezhitaagaabwijigm, nekwetatamwaad aanike ogimaawininii.  Iwi dnowaa, aaabdeg awiinkweshkaanaa-aa nendwendaagwa awii zhimaagnishin, gaawii dbishkwo Ganegijyaan Ekwaamjigejig ekowaabmaawaad.  Geneda Ekwaamjigejig Eknomaageig naagzowaamdamwaad kinomaagaazwaad Geneda Ekwaamjigejig.

Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok: Ensa beshig gwa Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok dgogaabwiwgo niibna Geneda Ekwaamijigejig Ganegiyaan Ekwaamjigejig kina maamwi ekwaamgamwaad enji naagdewnejgewaad. Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Ekwaamjigejig dgogaamwiwog Gened Ekwaamjigejig, Ganediyan Ekwaamjigejig Eknomaaged dagaa kinomowaad miinwaa agaa kowaabmaad.

Okwiinowagok Naagaanzijik:  Okwiinowagok Naagaanzijig gegaa gwa kina waajiiejig aawog odenwinin endaajik shaazhgwa eyaamjik gikendmowin ezhi Kowaamjigen.  Okwiinowagok naagaanzijik dgogaamwiwog Kitch Tkonwenini eniigaanzid, Debsi Gaabwid Kichi Zhimaagnish, miinwaa Debsigaabdiw Zhimaagnish ensa bezhing gwa ninda.  Okwiinowagok Naagaanzijik bgidnigewin debnaanaa-aa maaba Naagaanzid Gimaanda azhinda Geneda Ekwaamjigejig Okwiinowagok Gezhaadgejig, agnoowaabmijigaadeg agiikwewin maagwejig maampii Okwiinowagok endnakiiwaad. 

Geneda Ekwaamjigejig:  Ganediyan Ekwaamjigejig awiijiiewok zhinda Ekegaabwijig Wiijiiewain maampii Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin (GSW).  Amiigwenaa-aa " GSW yaawin enji bangiishegiswaad bemadzijig giiednang, ajiigbiig miinwaa waasawekamig akiin maampii Geneda gaawii geshtosiiwaad GSW7. Awiii kowaabmdamwaad zaam znagendaagwod miinwaa zaam shpangde.  Kitchi piitendaagnani gwanda naadmowawaad Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin amiigwewaad kitchi ngajtoowin, zhinoomaagewin miinwaa makowaataagziwin, azhowaad Giiednang Ayaangwaami Dbaajmowin Okwiinowagok, miinwaa naadmegewaad dinwegen miinwaa zhaabwiichgen."8


 1.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page
 2.  http://intranet.mil.ca/en/defence-admin-orders-directives/2000/2020-2.page
 3.  http://www.forces.gc.ca/en/about-org-structure/canadian-joint-operations-command.page
 4.  http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services-casualty-support/index.page
 5.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page
 6.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page
 7.  Defence Administration Orders and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 8.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page
Aankosjigan C – Ndakenjgen Agaa Zhichgen

Aankosjigan C – Ndakenjgen Agaa Zhichgen

Endakenjgejig agii maawaanjitonaa-aa kkenjgewin Manidoo Giizis apiinish Ziizbaagdake Giizis 2017 gnowaabmdamwaad Zhibiiganan miinwaa gagwedwewin.

 • Gagwedwewinaan agii nankiiwog nakweshkwaawwad negdenmajig maanda debaachigaade maampii ewiijiiejig.  Genediyaan Ekwaamjigejig (125) kina gwa naanan eyaajig azhinda Genediyaan Ekwaamjigejig Okwiinowagok Geshaadgejik
 • Genediyaan Ekwaamjigejig Eknomaagejig (20) kina gwa naanan eyaajig azhinda Genediyaan Ekwaamjigejig Okwiinowagok Geshaadgejik
 • Name Ninwok (7) kina gwa naaanan eyaajig azhinda Genediyaan Ekwaamjigejig  Okwiinowagok Geshaadgejik
 • Niigaanosewninwok (5) kina gwa naanan eyaajig azhinda Genediyaan Ekwaamjigejig  Okwiinowagok
 • Geneda Ekwaamjigejig Kitchi Niigaanziiwin
 • Odaakewigimaa Wiisgaabnewin Aasgaabwitaagewin
 • Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin Mina-yaawin Anokiitamaagewinan
 • Odaakewigimaa Wiisgaabnewin Aasgaabwitaagewin Nyaagdewenjged
 • Ogimaa, Enkiitaagejig Naagdewenjgewin 
 • Bmibdechgaadeg Ndakenjgewin Naadmaagegamig
 • Ogimaa, Mina-yaawin Naaknigewin Director
 • Ogimaa, Minisiinoowin Nakiiwin Bmibdoochgaadeg
 • Ogimaa, Minisiinoowin Aangwamziwin,
 • Mina Yaawin Geneda
 • Gete Zhimaagnish Geneda

Maanda ezhibiigaadeg agii gnowaabjigaade:

 • Genediiyaan Zhimaagnish Wiijiiewin nyaagjigaadegin, naaknigewinan miinwaa gimaakdaagewinan 
 • Geneda Naakwiiwin miinwaa Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin Ndakenjge-nini Wiindmaagewinan miinwaa mzinignan
 • Niigaanosewinin zhinda Geneda Zhimaagnish Gitch Naaknige Nankiiwin Gimaakdaagewin
 • Enkiitaagejig Naagdewenjgaazwaad Inaajmowinan  
 • Asabnan miinwaa DND abiinji-iing bembideg
Aankosijigan D – Miigwen Mina-yaawin Anokiitamaagewinan maampii Geneda

Aankosijigan D – Miigwen Mina-yaawin Anokiitamaagewinan maampii Geneda

Azhinda Geneda aki dibinawe gitchi Onashowewin, ninda kiinsan miinwaa akiin ado bsikaagnaa-awaa wii naagdewendmowaad miinwaa awii miigwewaad mina-yaawinan endnakiiwaad.1 Bemaaknigejig maampii Geneda naangezhe awii miigwed mina-yaawin ninde bemaadizinjin bengshinwaaad enji naagdewenjgewaad dbishkogwanaa Nishinaabeg, Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin, gete zhimaagnishag, miinwaa gebaakogaazjig gbaakdiigamgong.2

Niibna gwa Geneda enjibaajig, miingwa gwa newen odiwinan enjig naagdewenjgewaad Geneda Ekwaamjigejig, adebnaanaa-aa mina-yaawin naagdewenjgewin zhiwe kiinsing endnakiiwaad.  Mina-yaawin Geneda agii miigwen zhonmaagewin awii debnigaadeg mina-yaawin anokiitamaagewinan bgwadkamig etegin odenwinan.: 

“Maanda adebnigewin ezhi msenjgaadeg azhibiigaade zhinda Geneda Mina-yaawin Onashowewewin, kiinsing miinwaa penmandaagaazwog awiii miigwewaad msendmowin mashkiki diba igetamaagewin, ateg.  Aanwi gwa gaawii memkaaj adaa miigwesiinaa-aan ninda awii biidowaad ninda anokiitamagewinan bgwadkamig, amii dash wiigwa ninda nokiitaamaagewinan temgag gwanda endnakiijig bgodaakamig adaa naabdendmowaanaa- aan awii debnamwaad ninda naasaab gwa aanin zhinda endaajig.  Ninda nyaagjigaademgag awii miingaazwaad Geneda endaajig awii msendmowaad mina-yaawin odi waasawekamig naagdewinjigaade zhinda akiinsing mashkiki diba-igetamaagewin, wiinwaa gwanda adinaagzhewaa awii naagdewendmowaad miinwaa awii miigwewaad ado mashkiki diba-igetamaagewinan.3 

Aninda maanenjgewinan gwaawii gweta Geneda Ekwaamijige nakweshziinaa-aa, niibna gwa aanin endaajig waasekamig miinwaa bagwadkamig endaajig nakweshkaanaa-aa maanda.4 Mina yaawin Geneda gaawii mashkiki diba'igetmaagewinan aankii naadmaagewinan kiinsin mina-yaawin ewe dibendaagzijig anishinabe miinwaa Eshkiimewi.  Maanda bmibdechgewin abangii tenoon mina-yaawin waajiiemgag anokiitamaagewinan gawii edgwobiigaadesnag bakewiin min-yaawin debagaadeg akiins debamwaad naadmaagewinan, maage gima gamig debamwaad.5 Amii maada enaabdag awii naadmowindwa bemadzijig awii debnamwaad nendwendaagwog aaozin naagdewenjgewinan gawii debnigaadesnog shkwanganin maage endnakiiwaad odenwining, miinwaa awii maajiinindwaa awii debnamwaad min-yaawin naagdewenjgewin.  Aaninn Geneda Ekwaamjigejig agii dbaajmowogagii nikaazwaad maanda anokiitamaagwinan awii msendmowaad mita mashkiki naagdewenjgewin6 mshkikiinini awiigwa aabdeg dowendaadgwad awii nsendjgaadeg maana, miinwaa aapji gnesh baabiichgem awii waabmind mshkikiinin awii debnigaadeg aankwojiibiigewin.

Eyaabdangzhejig waajiiejig zhinda Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin7 odebnaanaa-aa mina-yaawin naagdewenjgewin zhinda minisiinoowinang, miidash gaawii maamda awii msendmowaad mina-yaawinewiijiiejig gaawii eyaabdankiisjig miinwaa debnazwaad naagdewendmowin endnakiiwaad kiinsin.  Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin   gaawii yaabji nakiisjig gaawii debnazii naa-aa mina-yaawin naagdewenjgewin zhinda minisiinowinin, dbagaadeni mashkik diba'igetamaagewin endnakiiwaad kiinsin.


 1. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada. Source: Canada Health Act, 2016: Role of Governments in Health Care in Canada Parliament of Canada.
 2. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada. Source: Canada Health Act, 2016: Role of Governments in Health Care in Canada Parliament of Canada.
 3. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada.
 4. “Issues Affecting Access to Health Services in Northern Rural and Remote Regions in Canada”, Annette Browne, Northern Article Series, University of Northern British Columbia.
 5. Health Canada’s Medical Transportation Policy Framework.
 6. Interviews with Canadian Rangers and patrol leadership.
 7. Regular Force members, Class C Reservists, and Class B reservists serving more than 180 days.
Aankosjigan E – Ekwaamjigejig-Waajiiemgak Naaknigewinan miinwaa Odaakwewinan

Aankosjigan E– Ekwaamjigejig-Waajiiemgak Naaknigewinan miinwaa Odaakwewinan

Aanin ninda ogimaa odaakewinan maapii gweta tenoon odi biindig Maakwiiwinn Kkenjgewin ezhiwiijiien.  Giishpibwa gshkitoowin awii debnaman woshme kkenjgewin ngwoji pkaan, gdaa abi giigid naakiigamgon awii naadmaagowin

Queen’s Regulations and Orders (QR&O):

 • QR&O Volume 1, Chapter 2.034 (d)
 • QR&O Volume 1, Chapter 9—Reserve Service
 • QR&O Volume 1, Chapter 34, Medical Services

Defence Administrative Orders and Directives (DAOD):

 • DAOD 2020-2, Canadian Rangers
 • DAOD 5002-1, Enrolment: Component and Sub-Component Selection
 • DAOD 5023-1, Minimum Operational Standards Related to Universality of Service
 • DAOD 5018-0, Injured Members and Military Casualties
 • DAOD 5018-2, Report of Injuries and Exposure to Toxic Substances

Miscellaneous Guidance:

 • Canadian Forces Health Services Instruction 4090-02, “Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel”
 • Vice Chief of Defence Staff letter, Access to Medical Care—Reserve Force Personnel, 2 November 2011
Date de modification :