ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎ

ᐃᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ

ᐅᑦᐸᐟᐢᓯᒪᐣ ᐅᑭᒪ ᐅᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ

ᐅᑦᐸᐟᐢᓯᒪᐣ ᐅᑭᒪ ᐅᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ

ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᑭᐅᔑᒋᑲᑌᐸᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ 1998 ᑲᑭᐊᐦᑭᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐠ ᑲᑭᐅᓇᑐᐊᐧᐨ ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑕᑲᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᒥᓇ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᓇᑕᒪᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᓇᐯᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐃᑫᐧᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᓇᓄᑭᒪᑲᐣ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᐃᔑᐸᐯᔑᑯᓂᐨ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᐃᑭᑐᓂᐨ ᓇᐣᑕ ᑫᑯᓂ ᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐸᐸᒥᓯᒪᑲᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐠ ᒥᓇ ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐨ ᐃᑭᑐᐃᐧᓇᐣ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᑲᐅᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᐃᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ, ᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᓇᐣᑕ ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᐣ ᒥᓇ ᒋᑎᐸᒋᒧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᓇᐣᑕ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᓭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᐃ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᐊᐧᐁᐧᑕᐦᐃᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᐅᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᑎᑭᑐᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑲᑭᒥᓇᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑫᑯᐣ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᒪᒋᓭᐠ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ:

 • ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐊᐧᑭᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ
 • ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᑎᐟᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ
 • ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐊᓄᑭᐊᐧᑭᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ
 • ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᑭᐱᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ
 • ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑫᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ
 • ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐨ ᐃᐡᐱᒥᐠ ᑲᐃᐧᓇᑲᓄᐊᐧᐨ
 •  ᑲᐯᔑᑯᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐃᐃᒪ ᓂᔕᐧ ᑲᐃᔑᐊᑲᐧᑭᓯᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ

ᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᐸᑲᐣ ᑎᐱᓇᐁᐧ ᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᔑᐅᑭᒪᐊᐧᓂᓂᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐁᐦᐊᐣ ᐅᑎᐸᒋᒧᑕᐊᐧᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐣ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ 

ᑭᒋᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ

ᑭᒋᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ 2016 ᑲᐊᐦᑭᐊᐧᐠ, ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒪᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐃᐧᑲᓇᐊᐧᐸᑕᑭᐣ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ ᑫᐅᒋᓀᐡᑕᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᓂᐡᑕᑦ ᑲᑭᒪᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒥᑭᑲᑌᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ: ᑐᑲᐣ ᐁᑭᐊᓂᒥᒋᑫᒪᑲᐠ ᐁᑭᑲᑫᐧᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᓇᑭᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ,[1] ᒥᓇ ᐁᑭᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᐁᑲ ᑫᑯᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᓇᓇᑲᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑭᐅᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒪᐧᔦ ᐱᑎᑫᓯᓇᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲ ᐁᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑐᑲᐣ ᓇᑕᐃᐧᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᐦᐃᐠ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᓀᓴᐧᒥᑕᓱᒥᑕᓇ (200) ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ, ᐁᑲᐧ ᐱᒥᓭᐃᐧᓂᐠ ᐁᑕ ᐅᒋᐃᔕᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑐᑲᐣ ᑭᒋᓇᑕᐃᐧᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑲᐧᓂᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑐᑲᐣ ᐃᐃᒪ ᒋᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᑐᑲᐣ ᐃᐧᐣ ᐸᐸᑲᐣ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᑎᐟ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐁᐦᐊᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐯᔑᑲᐧ ᐯᔑᑯᐱᓯᑦ ᐱᔕᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᐱᑯ ᑕᔑᓂ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑕᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑭᓇᓇᑲᒋᐦᐃᔭᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐠ ᒋᐅᒋᑕᒪᐊᐧᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᐅᒋᐊᑯᓯᓂᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᓂᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓄᑎᓂᑫᐊᐧᓄᑭᓂᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑲᑭᑫᐣᑕᑲᐧᐠ ᐁᑲ ᓇᐱᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐊᑲᐧᒋᐠ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᒋᐃᔑᓇᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓀᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᓭᐃᐧᐣ ᐅᑕᓂᒥᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲ ᐅᑕ ᐁᐃᐧᓇᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓇᑕᐃᐧᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᒋ ᐃᐃᒪ ᔕᐊᐧᓄᐠ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑫᑲᐟ ᑲᑭᓇ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑭᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᒥᑭᑲᑌ ᐁᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ, ᐅᓴᑦ ᐅᑕ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐁᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᑲᑕᓇᓄᑭᓂᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᓂᐨ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᔕ ᑲᔭ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᐃᔑᓭᓂᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ, ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᑭᒋᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ, ᓂᑭᒥᑲᒥᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᔭᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᐅᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᑭᐃᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᐦᐊᐣ ᒋᑲᓇᐁᐧᓂᒥᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᔭ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ ᐅᑫᑌᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ 89 ᐯᕑᓭᐣᐟ ᑲᑭᑲᓄᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᑫᑯᓂᓂ ᒋᑭᐅᒋᓇᑐᑕᒪᐊᐧᐨ᙮ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓄᑎᓂᑫᐊᐧᓄᑫᐊᐧᐨ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑎᐸᒋᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᑕᑯᓯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ: ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᓇᓇᑲᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᐱᑯ ᐁᑯᑕᒋᐊᐧᐨ ᒋᐸᑭᑎᓂᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᐁᑯᑕᒋᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᐅᑕᓄᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒋᐅᒋᒪᒋᓭᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓇᐣᑕ ᐸᑲᐣ ᐁᒥᑲᒧᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᐅᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᓇᐣᑕ ᑕᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐣ ᒋᐊᐧᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐃᐧᒋᐃᐧᑐᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᑯᓯᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᒥᑕᓯᔭᐦᑭ, ᐊᐦᐃ ᑲᔭ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ 2008 ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ, ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑲᓇᐁᐧᓂᒥᑕᐧ: ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑭᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐠ ᐊᓂᐣ ᐁᐃᔑᐸᒥᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᐁᐃᔑᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᓂᐡᑕᑦ ᐊᐱᐣ ᐁᓇᓇᑲᒋᒋᑐᔭᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐁᐃᐧᒋᐦᐃᐊᔭᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᒋᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᓂᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᑯᓇᐣ ᓂᐃᐧᐣ ᑭᐅᔑᑕᒧᓂᑫ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑭᒥᓇᐨ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ:

ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ 1

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᓂᓯᓇᒧᐊᐧᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᑭᑐᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᔑᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᐁᑲᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᑭᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᔐᒪᐠ, ᐃᑲᐃᐧᐣ ᐸᓂᒪ ᓯᑲᐧᐠ 2019᙮

ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ 2

ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐊᓄᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᔭᐠ ᐊᑯᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑫᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᒋᓇᑲᐡᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᓇᑐᑕᒪᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮

ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ 3

ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ:

3.1 ᒋᐃᐧᑕᓄᑭᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᓂᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᑕᓂᔑᐃᐧᐊᐧᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐠ᙮

3.2 ᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᐊᓄᑭᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᐊᐸᒋᑐᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐃᐧᐸᐨ ᒋᑲᓄᒋᑫᒪᑲᑭᐣ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮

ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ 4

ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᒪᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᒋᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐸᔭᑌ ᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᐃᐧᐸᐨ ᒋᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐨ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒋᓇᓇᑲᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ:

4.1 ᒋᒪᒪᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐢ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ; ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᐃᑭᑐᒪᑲᓂᓂᐠ ᒥᓇ ᒋᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ, ᐊᓂ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018᙮

4.2 ᑫᒋᓇᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐊᔑᑕᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᐊᓂ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018᙮

ᓭᐠᔑᐣ I—ᑲᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ

ᓭᐠᔑᐣ I—ᑲᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑐᒋᐊᓂᑫᐡᑲᐊᐧᐊᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᑲᐃᓇᑭᓯᓂᐨ ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ1 ᐊᐦᑭᑲᐠ ᓄᑎᓄᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᑲᐃᔑᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑲᑌᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑐᒋᐊᓂᑫᐡᑲᓇᐊᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᑭᒋᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒋᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐅᒋᐅᑕᐱᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᑭᐣ ᐅᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᓇᑲᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑭᒋᐱᑲᐧᑕᑭᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᐃᔑᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ᙮2

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑲᓇᐁᐧᐣᑕᓇᐊᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑕᑭᒥᓂᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑐᑕᓇᐊᐧ:

 • ᐱᒥ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐊᐧᐠ ᓇᐣᑕ ᐊᐣᑕᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐊᐧᐠ ᐊᐦᑭᑲᐠ;
 • ᐅᒪᐊᐧᑐᓇᓇᐊᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐊᐸᑕᓂᓂᐠ, ᐁᑲᐧ
 • ᑕᐸᒋᒧᐊᐧᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ᙮3

ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᑫᐧᐊᐧᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐃᔑᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᐱᒧᒋᑫᐊᐧᐨ, ᑐᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ:

 • ᑲᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ;
 • ᐃᐧᐸᐨ ᑲᐃᔕᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑭᒋᐃᔑᓭᓂᐠ;
 • ᑲᓇᓇᑎᓂᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᓇᐡᑭᑫᐊᐧᐨ; ᑲᐃᐧᒋᔭᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ, ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ/ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃᔪ ᓇᐣᑕ ᑕᐃᐧᓀᓴᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᓇᐣ; ᐁᑲᐧ
 • ᒥᓇ ᐁᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᒪᒋᐃᐧᓂᒪᑲᓄᓂᐨ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕᑭᒧᐊᐧᐠ ᑐᑲᐣ ᑲᓴᑭᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᓂᑭᐱᐠ ᐊᐦᑭ᙮4

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑐᑲᐣ ᓇᓇᑎᓂᑫᐃᐧᐣ, ᐸᐢᑭᓯᑭᐣ ᐊᔭᑲᐧᒥᓯᐃᐧᐣ, ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ᙮5

stacked info icon ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᒥᓇᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ “ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᑲᐱᔕᓂᐨ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐅᑕᑭᒧᐊᐧᐣ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ, ᓇᓂᔭᐦᐃ ᑭᒋᑲᒥᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᐁᑲ ᐅᑕ ᐃᐃᒪ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑭᐃᔑᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐊᐦᑭᓂ”᙮

- ᓇᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ 2020-2, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ᙮

 ᑫᒋᓇᐨ 5,000 ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᔭᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᒪᐤ ᓂᔭᓇᐧᔦᑭᓯᐊᐧᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐃᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐠ᙮  ᑲᐃᔑᐸᐱᑭᓴᐳᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐊᒥᐁᐧ ᐅᒪ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐊᐣᑎ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᐃᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᓇᓇᑲ ᐱᑯ ᑕᑕᓯᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᓂᑯᑕᐧᓱᒥᑕᓇ ᑕᓯᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᓂᐡᑕᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᓂᐠ᙮6

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᑲᒪᐣᑎᐣᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐅᓂᑲᓂᐡᑲᑯᐊᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐸᐸᒥᓯᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᐠ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᐅᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐣ ᒥᓇ ᐅᑎᐡᑯᓄᐦᐊᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᔭ ᓇᓴᐤ ᐅᒋᓴᑭᔑᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᐃᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐸᐸᒥᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᔑᓇᐧᔦᑭᓇᑲᐧᓂᓂ, ᑐᑲᐣ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐊᐧᐨ ᐊᔭᑲᐧᒥᓯᐃᐧ ᐸᐡᑭᓯᑲᐣ ᒥᓇ ᑲᑫᐧᒋᐃᐧᐣ, ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᓇᐱᓯᓇᓂᐊᐧᐠ, ᒥᓇ ᒋᐅᓇᑐᐊᐧᐨ ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐁᐅᔑᑐᐊᐧᐨ ᐅᐡᑲᑎᓯᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᒥᓇ ᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᑭᐃᐧᑕᒪᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᑕᓇᓄᑭᓇᓂᐊᐧᓂᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐯᔑᑲᐧ ᓇᐣᑕ ᓂᔕᐧ ᐯᔑᑯᔭᐦᑭ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑫᐊᐧᐨ ᑲᑫᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᐯ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᓀᐃᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᐁᑲᐧ 1:53 ᐊᐱᒋᑕᐸᔑᓭ ᐃᐃᒪ ᐊᑎᐟ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐃᐧᑕᓇᓇᑕᐃᐧ ᑭᑫᐣᑕᒪᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑕᑲᐧᑭᐣ, ᑐᑲᐣ ᑲᑕᑕᓯᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ A—ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑲᐃᓇᑭᓯᓇᓂᐊᐧᐠ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᐊᓄᑭᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓇᐣᑕ ᑕᐃᔑᐱᑎᑫᓭᐊᐧᐠ (ᑭᓫᐊᐢ “A”, “B”, or “C”7) ᐊᐱᐣ ᐅᑕ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᔕᐳᓂᑲᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐊᐱᐣ ᑲᐅᓇᓴᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ᙮8 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᔭ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᒥᑲᓇᐣ ᐃᐧᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᓂᐣ Canadian Rangers Tasks and Operations

ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐃᒪ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᓇᓇᑲ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᒪᐤ 26 ᓇᓇᑲ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᔑᓂᑲᒋᑫᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᔑᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧᐊᐧᐠ᙮9 ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑭᒋᐊᔭᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐊᑎᐟ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᐊᔭ ᑲᐃᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐸᐸᑲᐣ ᐃᔑᑭᑫᐣᒋᑲᑌ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᐃᐧᒋᑲᑌᐠ, ᐁᐦᐊᐠ ᑭᒋᐊᔭᐠ ᐁᐸᑯᓭᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ “ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᒥᑫᐧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐊᔭᓱᐢᑭᑫᐊᐧᐨ᙮”10 ᑭᒋᐊᔭᐠ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ, ᐃᐧᐡᑲᐨ ᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᐣ ᐅᑕᔭᓇᐊᐧ, ᐊᒐᑯ ᓂᑲᓂᐡᑭᑫᐊᐧᐠ ᒥᓇ11 ᐊᔭᒥᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᐃᐧᒋᑐᓇᐊᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ, ᐊᐱᑕᐃᐧᐅᑯᔑᔕᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᓂᐃᐧᐟ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ᙮12 ᑲᐧᓂᐣ ᒥᓇ ᑭᒋᐊᔭᐠ ᑲᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐊᐧᐨ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ, ᐊᐦᐃ ᐅᔕ ᑲᔭ ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᑲᐃᔑᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑭᒋᑫᑯᐣ ᑲᐃᐧᐅᓇᒋᑲᑌᓂᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮13

ᐁᑲᐧ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐃᐧᑕᓇᓇᑕᐃᐧ ᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ B—ᑲᐃᓇᓄᐊᐧᐨ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓫᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓫᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲᐧ ᒍᓂᔦᕑ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ᙮

stacked info icon ᐁᑲᐧ ᐸᑲᓂᑲᐧᓂᓂ ᐅᔕ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᐊᐱᒋᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᔑᓇᐧᔦᐠ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᔕ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐸᑭ ᐅᐸᑯᓭᓂᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᐅᒋᐊᒍᓂᑲᑌᓂᐊᐧᐣ ᐅᑕᓄᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᓂᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ, ᑐᑲᐣ ᑲᔭ ᐅᐃᐧᔭᓭ ᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑐᓂᓇᐊᐧᐣ ᐊᐊᐧᓀᓇᐣ ᑫᓂᑲᓂᐡᑲᒪᑯᐊᐧᐨ ᑕᑕᓯᔭᐦᑭ, ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐸᑲᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑐᑕᓇᐊᐧ᙮

ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᑲᐧᓂᐣ ᑲᑕᓴᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐨ ᒋᐅᓇᑌᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᐃᔑᐳᓇᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐊᐊᐧᓀᐣ ᐅᑕ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᐧᐃᔑᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕ ᐃᔑᓭᓂᐠ ᒋᐱᒥᐊᓄᑭᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᒋᐊᓄᑭᐊᐧᑫᐊᐧᐨ᙮

- Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub -Component Selection, and Defence Administrative Order and Directive 5023-1, Minimum Operational Standards Related to Universality of Service. According to DAOD 5023-1, “The principle of universality of service or “soldier first” principle holds that CAF members are liable to perform general military duties and common defence and security duties, not just the duties of their military occupation or occupational specification. This may include, but is not limited to, the requirement to be physically fit, employable and deployable for general operational duties.”

- Canadian Army, Canadian Rangers, Organization: Patrol Groups, Canadian Rangers National Authority. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page

- Frequently Asked Questions, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page


 1. Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 2 .034 (d).
 2. The guidance for sub- component selection for Canadian Ranger enrolment requires that the applicant “be intimately familiar with the local population, industries, terrain, weather and other conditions within their area” and further “possess useful skills, in the opinion of the Commanding Officer of the Canadian Ranger Patrol Group, for duties in their area” Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub-Component Selection.
 3. Canadian Rangers, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/index.page
 4. 3rd Canadian Ranger Patrol Group. http://www.army.forces.gc.ca/en/3-crpg/index.page
 5. Canadian Ranger patrols, Canadian Army. http://www.army.forces.gc.ca/en/1-crpg/patrols.page
 6. 1 Canadian Ranger Patrol Group—Unit Brief to DND/CAF Ombudsman, April 2016.
 7. Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 9, Section 3—Types of Service. Deemed Full-time Service is defined as “a member of the Reserve Force who is serving on an operation of a type approved by or on behalf of the Chief of the Defence Staff under subparagraph 9.08(1)(b) (Class “C ” Reserve Service) is deemed to be on full-time service”. As per the Chief of Reserves, Rangers serving on operations are “Deemed Full-time Service” and are placed on a period of Class “C” Service.
 8. Standing Operation Order for Domestic Operations 3000-1, Reserve Force Employment by Sub - Component ( j).
 9. Canadian Rangers, Canadian Army. http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/index .page
 10. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 11. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 12. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
 13. Council of Elders, Indigenous and Northern Affairs Canada. https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013748/1100100013749
ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑᒋᑫᒪᑲᐠ ᐃᐃᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑕᑲᐧᑭᐣ

ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᔑᒋᑫᒪᑲᐠ ᐃᐃᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑕᑲᐧᑭᐣ

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑐᒋᐊᓂᑫᐡᑲᐊᐧᐊᐧᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ, ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓂᓯᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᒋᑭᑕᑕᐱᑕᐃᐧᓭᓂᑭᐸᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐱᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐱᑎᑫᓯᓇᓂᐊᐧᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᑭᒋᐅᒋᔑᒥᑭᑫᐨ᙮

ᓂᑭᐊᐧᐸᑕᒥᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑐᑲᐣ: ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᓇᓂᐊᐧᐠ, ᑫᐊᐱᒐᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓫᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑕᑯᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᑫᑲᐟ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᐱᒥᐠ, ᒥᓇ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲ ᑲᐃᔑᑲᑕᑲᐧᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐸᐸᑲᐣ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᑲᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᓂᒧᔭᐠ ᐁᐃᐧᒪᒋᐊᓂᒧᑕᒪᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᒥᓇ ᐁᐃᐧᐃᐧᒋᐊᔭᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᑲᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐅᒋᐱᒋᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᐱᒥᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᑭᒥᑲᒥᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲ ᐁᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ, ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐁᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᓇᓇᑲ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐁᐸᑯᓭᐣᑕᒪᐠ ᓇᐣᑕ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋᐃᓀᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ᙮

ᐁᑲᐧ ᐃᐡᑲᐧᔭᐨ, ᐅᐅᐁᐧ ᓂᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ ᓂᑭᒥᑲᒥᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᐊᐧᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᐁᐱᒥᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᒋ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᑭᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᔑᐱᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓂᐊᐧᐣ ᐅᒋᓂᓯᑕᒥᓭᓂ—ᑐᑲᐣ ᐅᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ—ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᒋᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᑫᒋᓇᐨ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᐃᔑᐊᑲᐧᑭᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒥᐣ ᑲᒪᒋᓭᐠ ᒋᒥᓂᓂᑲᑌᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᓂᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᑯᓇᐣ ᑲᑭᐱᒥᑐᑕᑭᐣ ᑲᑫᐧᑌᐃᐧᓇᐣ, ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᐱᒥᓂᑲᓂᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᑭᒋᐃᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᒥᓇ ᐁᒪᐡᑲᐃᐧ ᐃᐧᒋᑲᐸᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᔑᐊᑲᐧᑭᓯᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᔭ ᑲᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑭᒪᑲᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑭᓯᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᓂ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧ ᐯᐸᓂᓂ ᐊᓄᑭᐊᐧᑫᐊᐧᐠ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᒋᑫᒪᑲᓂᓂᐠ, ᐊᒥᐁᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲ ᑲᐅᒋᐱᑎᑫᓭᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᓄᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐠ, ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕᐱᓂᑲᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᐊᓄᑭᑲᒋᑲᑌᐠ, ᐊᐦᐃ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᑲᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓄᐊᐧ ᑫᒋᓇᐨ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑕᐱᓀᑲ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐃᔑᓭᓂ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᔑᓭᐊᐧᐨ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧ᙮

ᓭᐠᔑᐣ II—ᓂᐡᑕᑦ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᓭᐠᔑᐣ II—ᓂᐡᑕᑦ ᐊᓂᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

 

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᐱᑯᔭᐣᑎ ᐁᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ,14 ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓭᓂᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᑲᓇᑕ᙮ ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ 2015 ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᑭᒪᓯᓇᐦᐊᐣ ᐁᑭᐃᐧᑕᐠ ᐊᐦᐃ ᒋᐅᐡᑭᒋᑲᑌᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᒋᒥᔕᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᓂᑲᓀᐣᑕᑲᐧᐠ᙮15 ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐃᔑᐃᐧᒋᑲᑌ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ 2017-18 ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ “ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮”16 ᑲᓇᑕ ᒍᐣ ᐱᓯᑦ 2017 ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᒋᓇᑭᒋᑲᑌᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑫᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᑕᐱᐡᑯᐨ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ “ᑲᐧᔭᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐱᒥᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᒥᓇ ᒋᓇᓇᒪᔦᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᐃᐧᑕᔑᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐊᐧᐨ᙮”17

ᐁᑲᐧ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᐱᐊᐦᑭᐊᐧᐠ,18 ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐊᐦᐃᓂ ᐅᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ, ᑐᑲᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐠ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ, ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᑕᑲᐧᑭᐠ 2015 ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᐅᑭᐃᐧᒋᑐᓇᐊᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᑐᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᐁᑭᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑭᓯᐊᐧᐨ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ᙮ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᓂᐡᑕᑦ ᐊᐦᐃ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐁᑭᓇᓇᑲᒋᔭᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ᙮

ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᑭᔑᑐᐣ ᑲᑭᒪᒋ ᓇᓇᑲᒋᑐᐃᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑭᒥᑲᓇᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᓂᓂᑭᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐨ, ᑐᑲᐣ: ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᒋᑫᒪᑲᓂᓂᑭᐣ ᐊᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᒥᓇ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᐁᑲ ᑲᐊᔭᐠ ᑲᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒪᐧᔦ ᐱᑎᑫᓯᓇᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᒋ,19 ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲ ᑲᑭᑫᐣᒋᑫᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᑕ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᑕᐃᐧᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑐᓇᑐᐃᐧᓇᐣ ᑫᑯᓀᓇᐣ ᑲᓀᓯᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐅᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐅᒋ:

 • ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᓂᐠ ᒥᓇ ᑲᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ (ᐅᐃᐧᔭᓯ ᒥᓇ ᐅᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ)  ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ;
 • ᒋᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ;
 • ᒋᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᑯᓯᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ; ᐁᑲᐧ
 • ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᐅᒋᓇᓇᑲᒋᑐᒋᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ:

 • ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᒥᑫᐧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ;
 • ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᑲᔭ ᓀᓯᑕᒪᓭ;
 • ᒣᑲᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᑲᐱᑎᑫᓭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ;
 • ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᒥᑫᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᒋ;

ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐁᐱᓫᐅ ᐱᓯᑦ 2015, ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᑭᒪ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐃᓇᑲᓄᐃᐧ ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐃᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᒋᐱᒥᔭᒪᑲᐠ ᒥᓇ ᒋᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᒪᑲᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᓂᐃᐧᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐊᔭᐊᐧᓄᐣ: ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ; ᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐃᐧᐣ, ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑐᑕᒧᐃᐧᐣ; ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒥᓇ ᐱᒧᓂᑎᓱᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ; ᐁᑲᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐅᒋᑕᒪᑫᐃᐧᐣ᙮  ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒋᑭᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᑫᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫ ᐁᑲᐧ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᒋ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᔭᐱᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᑫᐧᑌᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᐃᔑᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌ ᓭᐠᔑᐣ C—ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐊᐸᑕᐠ᙮

stacked info iconᑲᑭᓇ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᓇᐣᑕ ᒋᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐊᐦᐃᓂ ᑲᔭ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᑭᑭᐡᑭᑲᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑕᐸᒋᒋᑲᓂᐊᐧᐣ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐊᐸᑕᐠ ᐊᓂ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᑲᐧᔭᒋᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᓇᓇᑲᑕᐊᐧᐳᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐊᐧᐱᐡᔑᓂᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒋᒪᐊᐧᑐᓇᒧᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐱᑎᑫᓭᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐱᒥᐃᔑᒋᑫᐊᐧᐨ ᑕᑕᓱᑭᔑᑲ᙮ ᐁᑲᐧ ᐸᑯᓭᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᐃᐧᓂᑯ ᑭᔭᑦ ᑕᓱᑭᔑᑲ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮


 1. Canada’s Northern Strategy—Exercising our Arctic Sovereignty. http://www.northernstrategy.gc.ca/sov/index-eng.asp
 2. Minister of National Defence mandate letter. http://pm.gc.ca/eng/minister-national-defence-mandate-letter
 3. 2017-18 Departmental Plan, National Defence, Planned Results, Program 1.0: Defence Combat and Support Operations.
 4. Canada’s Defence Policy, page 80.
 5. Since December 2008’s Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists.
 6. This is because the Canadian Rangers are exempted from meeting the minimum operational standards related to universality of service, including the operational standard for physical fitness.
ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑕᓄᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᒋ ᐊᒥᐁᐧ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᑲᐃᔑᓭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐦᐃ ᐊᐸᑕᐣ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᓇᐱᓀᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᐊᐸᒋᑐᐨ (Class “A”, “B”, or “C”) ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᑫᑯ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑐᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᔭᐸᒋᒋᑲᑌᓂᐠ᙮20

ᐁᑲᐧ 2009, ᑭᒋᒪᒋᔑᑫᐃᐧᓂᓂ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐨ ᐅᑭᐸᑭᑎᓇᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐱᓇᒪ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᐱᐣ ᓀᐃᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮21 ᐁᑲᐧ ᑲᔭ, ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᐊᓂᐊᑯᓯᐨ ᓇᐣᑕ ᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑭᕑᐊᐢ “A” ᓇᐣᑕ ᑭᓫᐊᐢ “B” ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐁᐊᔭᐨ (ᑐᑲᐣ, ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐨ) ᐅᐊᐧᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᓂ ᑕᒥᓇᑲᓄᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᒪᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒋᐅᒋᒪᑲᓂᓂᐠ ᐊᐱᐣ ᐊᑯᓇᐠ ᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐊᐦᐃᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᐃᔑᓇᑕᐃᐧᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᒋᐃᔑᐊᒍᓇᑲᓄᐃᐧᐨ᙮ 22 ᐁᑲᐧ ᐱᓇᒪ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᒋᓇᐃᐧᐡ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ (180 ᑕᓱᑭᔑᑲ)23 ᒪᐊᐧᐨ “ᑲᐧᔭᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑲᓇᐁᐧᓂᒥᑯᐊᐧᐣ᙮”24 ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ

ᐅᐅᒪ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᕑᐊᐢ “B” (180 ᑕᓱᑭᔑᑲ),25 ᐁᑲᐧ ᑭᓫᐊᐢ “C” ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᐸᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᓇᑕᐃᐧᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑕᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ᙮26

ᑭᒋᐅᑭᒪᑫᐧ ᐅᑐᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑐᑕᒧᓂᑫᐃᐧᓇᐣ  ᒐᑊᑌᕑ 34, “ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ”, ᐅᑭᒪᐃᐧᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᐧᑕᒪᑯᐊᐧᐨ ᑫᑯ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓂᑕᐧ᙮27 ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ, ᐅᐅᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᑲᑭᐃᔑᒥᑭᑫᐨ, ᑲᐃᓇᑌᓂᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪᑫᐧ ᐅᑐᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑐᑕᒧᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᐧᒋᑫᒪᑲᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᒥᓇ ᓇᑕᐃᐧᐦᐅᐃᐧᐣ ᓇᐱᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐸᔭᑌᑕᑲᐧᑭᐣ “ᐸᐸᑲᐣ ᐃᔑᓂᓱᒋᑲᑌ ᒥᓇ ᐸᐸᑲᐣ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ”28 ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐁᐧ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑲᔭᐱᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒪᔑ ᒋᒪᒋᐊᓄᑲᑌᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᑭᐃᐧᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑭᓯᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᑭᐊᔭᐊᐧᐨ: ᐁᑲᐧ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑭᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐁᐦᐊᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑭᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐠ᙮ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑭᑎᐸᒋᑕᓇᐊᐧ ᐊᓂᐣ ᐃᐃᒪ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᐃᐃᒪ ᑲᐅᒋ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᐃᔑᔭᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᑭᒋᑕᐃᐧᓂᐠ ᑭᐃᔑᓇᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑫᐧᐊᐧᐠ᙮ 

ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᐊᓂᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕᐃᐧᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᒥᑭᑲᑌ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐊᓄᑭᐨ ᐃᔑᓭᓂ ᐊᐦᐃ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᑭᒥᑲᓂᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐠ, ᓂᑭᒥᑲᒥᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑲᑫᐧᒋᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᑲ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᐃᔑᓭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ “ᐁᐸᑯᓯᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐊᓄᑭᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ,”29 ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᒪᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐡᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ᙮  ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑕᑲᐨ ᒋᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᓂᑭᒥᑲᒥᐣ, ᐃᐃᒪ

ᑲᑕᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑲᑫᐧᒋᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᒍᓇᒧᐊᐧᐨ, ᐁᑲ ᐅᑕ ᑲᐃᓂᑯᐊᐧᐨ ᐅᑐᑭᒪᒥᐊᐧᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒋᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐸᐣ, ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑫᑯᐣ ᐃᐧᓇᓇᑕᐃᐧ ᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ Health Care for Canadian Rangers᙮

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᓇᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᒥᓄᓭᑭᐣ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᐧᒋᑫᒪᑲᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᑫᑲᐟ ᒥᑕᓯᔭᐦᑭ ᐱᐅᑕᓇᐠ, ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, “ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐱᑯ ᐊᐧᓂᐡᑫᐧᔦᐣᑕᑲᐧᐣ᙮”30 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓄᑯᑦ ᑲᑭᔑᑲᐠ ᑭᔭᐱᐨ ᐊᐧᓂᐡᑫᐧᔦᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᑲᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᐅᒋ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑕᔑᓂ ᒋᑭᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑕᑲᐧᑭᐣ ᒪᔭᑦ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᑐᑲᐣ ᑲᔭ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᑭᐡᐱᐣ ᐊᔑᑎᓭᐊᐧᑫᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮31 ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᓭᐠ ᐊᐧᓂ ᓂᓯᑐᑕᒧᐃᐧᐣ ᐅᒋᐊᔭᒪᑲᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᓇᐸᑕᑭᐣ, ᒥᓇ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮

stacked info iconᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐊᐱᐣ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᐊᑯᓯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐊᓄᑭᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᑕᑌᐱᓭᓯᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑕᐱᓀᑲ ᐊᐦᐃ ᑫᑯ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ᙮ ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᑲᔭ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᐁᐃᔑᓭᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᐠ ᐁᑲ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐨ ᒥᓇ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᑎᐸᒋᒧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᒪᔭᑲᐱᔑᐠ ᑫᑯᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑲᐃᐧᐣ ᑕᑭᒥᓇᑲᓄᓯᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧᑭᒪ ᐊᐱᐣ ᐸᑲᐣ ᐃᔑᐅᓇᒋᑫᐸᐣ ᒋᑕᔑᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐸᑲᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐨ᙮

- ᑭᒋᐅᑭᒪᑫᐧ ᐅᑐᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᒐᑊᑌᕑ 34, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᑐᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑕᐃᔑᒪᔭᑭᓭᓂ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐁᑲ ᑲᐊᓄᑭᐸᐣ᙮

- ᓇᑕᒪᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ, 2020-2, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ: ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᒪᔭᑭᓭᑭᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᑐᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑕᐃᔑᒪᔭᑭᓭᓂ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐱᒥ ᐊᓄᑲᑌᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᐁᑲ ᑲᑭᐅᒋᑭᔑᒋᑲᑌᓂᑭᐣ᙮ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑕᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᒋᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐁᑲ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐱᒥᓇᓇᑲᒋᒋᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐊᑎᐟ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐁᑭᐅᒋᑎᐸᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐅᒋᐱᒥᐊᓄᑭᑌᑭᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐅᑕ ᔓᓂᔭᐣ ᑲᐅᒋᐱᒧᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑲᔭ ᒋᑭᐅᒋᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐃᐧᒋᑕᐧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐁᑭᐅᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐃᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᒪᒪᑕᐃᐧ ᐊᐧᐱᔑᓂᐊᐧᐨ, ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᐁᑲ ᒋᑭᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐢ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᐸᑯᓯᓂᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧ᙮

- ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᑫᑌ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᓇᐱᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ, ᓭᐠᔑᐣᐢ 70-71

ᐊᑎᑲ ᐅᑕ ᑐᑲᐣ, ᐃᐃᒪ ᑭᒋᒪᒋᔑᑫᐃᐧ ᐱᓇᒪ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ,32 ᐁᐦᐊᐠ ᑲᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑭᒋᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᐁᑲᐧ ᑭᓫᐊᐢ “B” ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᑎᐸᒋᑕᐣ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᓂᐦᓴᐧᔦᑭᓇᑲᐧᓄᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᔕᑯᐨ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐸᔭᑌᑕᑲᐧᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᒋᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ 

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 1:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᒍᓇᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓂᑲᑌᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐊᑌᑭᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᐊᔓᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᐦᐃᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᐱᑯ ᔐᒪᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐸᓂᒪ ᓯᑲᐧᐠ 2016 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ᙮


 1.  Queen’s Regulations and Orders, Volume 1, Chapter 9—Reserve Service
 2.  Canadian Forces Health Services Instruction 4 090-02, Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel.
 3.  Vice Chief of the Defence Staff Letter, Access to Medical Care—Reserve Force Personnel, 2 November 2011.
 4.  The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 18 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
 5.  Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090 - 02. The Vice Chief of the Defence Staff Letter, Access to Medical Care—Reserve Force Personnel, 2 November 2011 further states that “all CF personnel who have been injured or become ill as a result of service will be taken care of by the CF H Svcs until such time as the member no longer requires the care or the member’s care has been successfully transferred to another health care system. All serving CF personnel who present themselves to a CF clinic will be evaluated to ensure that their immediate healthcare needs are met.”
 6.  The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 180 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
 7.  Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090-02.
 8.  This policy refers to entitlements for every member of the Reserve Force.
 9.  Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries, May 2016.
 10.  Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists, Special Report to the Minister of National Defence, April 2008, page 37.
 11.  Reserved Care: An Investigation into the Treatment of Injured Reservists, April 2008.
 12.  These documents make reference to “Reservists” or “Primary Reservists” or specific types of service within the same document. It is not always clear whether or not a particular sub-component of the Reserve Force, such as the Canadian Rangers, was intentionally left out of the policy or directive, or if terms are being used interchangeably.
 13. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4090-02.
ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ (ᐃᐧᔭᓯᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓂᐠ) ᐅᑲᐡᑭᐅᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ

ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ

ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ (ᐃᐧᔭᓯᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓂᐠ) ᐅᑲᐡᑭᐅᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᑲᓂᑲᓂᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᐱᒥᓇᓇᑲᒋᔭᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᐃᐧᔭᓱᐃᐧ ᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᓂᐣ, ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᑲᐧᓂᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᒋᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ᙮

ᓇᑕᒪᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ 5002-1, “ᐱᑎᑫᓭᐃᐧᐣ” ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᐊᒪᐧᔦ ᐱᑎᑫᐃᐧᓇᑲᓄᐃᐧᐨ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐢ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᔑᓭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᐃᓇᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ᙮33 ᐁᑲᐧ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᐱᑎᑫᓭᐃᐧᐣ, ᓇᑕᒪᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ 5002-2, “ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ” ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᐃᐧᔭᓱᐃᐧ ᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒋᐃᔑᓭᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ᙮34 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ “ᐃᐧᔭᓱᐃᐧ ᑲᐡᑭᐅᐃᐧᐣ” ᒪᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᐊᓂᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᓭᒪᑲᑭᐣ᙮

ᐱᑎᑫᓭᐃᐧᐣ:

ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧ ᐃᐧᔭᓱᐃᐧ ᑲᐡᑭᐅᐃᐧᐣ ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᒋᐱᒥᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ, ᔕᑯᐨ ᐱᑯ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐅᒋᐱᒥᓇᓇᑲᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᐃᐧᑭᑫᐣᒋᑲᑌᓂᐠ ᐊᓂᐣ ᐁᐃᔑᓭᓂᑫᐧᐣ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᒪᐧᔦ ᐱᑎᑫᓭᐊᐧᐨ᙮35 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐱᓇᒪ ᓇᓇᑕᐃᐧᑭᑫᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᒉᕑᐢ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑎᑭᑐᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᔭᐸᑕᓂᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᐃᐧᐱᑎᑲᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᐁᐦᐊ ᑲᔭ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐁᐦᐊᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮

 ᐊᔕ ᑲᑭ-ᐱᑎᑫᓭᐊᐧᐨ:

ᐁᑲᐧ ᑲᐃᔑᔭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᓭᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐱᒥᓇᓇᑲᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᒋᐅᒋᐃᔑᔭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒥᓯᐁᐧ ᐊᔭᑲᐧᒥᓯᐃᐧᐣ ᒋᐊᔭᒪᑲᓂᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑐᓂᓂᑫᑕᒪᐧᐊᐧᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐦᐃᐣ ᑲᔭ ᑲᔭᐸᑕᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓇᑲᒋᐃᐧᓂᓂᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᓂᓂᐣ, ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕ ᑲᐊᔭᐊᐧᐨ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓂᑕᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐱᐅᑕᐠ ᑲᑭᐱᑐᑕᒧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᐃᔑᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᑎᓂᑫ ᓇᐣᑕ ᐁᐅᒋᓇᓂᒋᔭᐨ ᑐᑲᐣ ᐅᒋᐊᑯᓯᐨ, ᐃᐧᓴᑭᔑᐠ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐁᑲ ᓇᐱᐨ ᑫᑯᓂᓂ ᐁᑭᑐᑕᒪᓯᐨ, ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐸᑲᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᒋᑐᑕᐠ ᐅᐅᒪ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐅᑭᒪᐠ ᐅᓂᓯᑕᐃᐧᓇᓇᐊᐧ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐨ ᓇᓇᑲ ᐸᑲᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐅᑭᒪᐠ ᐅᑎᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᓇᓂᒋᔭᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓫᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐅᓂᓂᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮

ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᑎᐟ ᐅᑲᓄᒋᑫᐠ ᐅᑭᐃᓀᐣᑕᓇᐊᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᐃᔑᐸᑭᑎᓇᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ ᒋᐅᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᓭᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᑲᔭ ᒋᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᐱᐣ ᒋᓇᓂᒋᔭᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᑭᑲᓄᒋᑫᐊᐧᐨ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᑕᑲᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐁᐦᐊᐠ ᐅᔕ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑭᐅᔑᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᑐᑲᐣ ᒪᒪᐤ ᑲᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐊᐱᒋᒥᓄᔭᐊᐧᐨ᙮ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᓭᓂ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᐃᐧᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ, ᑲᔦᐱᑯ ᑲᑕᔑᐃᔑᓭᓂ ᒪᐊᐧᐨ ᒋᐅᒋᐊᐧᓂᑐᐊᐧᐨ ᐅᑭᑫᐣᑕᒧᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐅᓇᑲᒋᑐᐃᐧᓂᐊᐧ, ᐁᑲᐧ ᐅᓇᐦᐃᑲᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑭᒋᐦᐊᔭᐠ ᑲᐊᔭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑭᔓᑲᐊᐧᐱᓀᐊᐧᐠ, ᑭᐅᑌᐦᐃᐊᐧᐱᓀᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ; ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑕ ᑐᑲᐣ ᐁᑲ ᑫᐅᒋᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᓇᓇᑕᐃᐧ ᑭᑫᐣᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐅᓇᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑭᒋᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ, ᑲᐧᓂᐣ ᑭᒋᐅᒋᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑕᑲᐨ ᒋᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐊᐦᑭᑲᐠ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ,  ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᐃᔑᒪᒥᑎᓀᐣᑕᑲᐧᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐅᑭᒪᐃᐧᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐊᐧᐸᒋᑲᑌ, ᐁᑲ ᓇᐱᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᐃᓀᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑕ ᑲᓇᓇᑲᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐱᒥᑲᓇᐁᐧᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᓄᓭ᙮ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᑲᐊᔭᐠ ᐱᒥᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑲᑭᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒥᓄᔭᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ ᐅᒥᓂᑯᐊᐧᐣ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐅᓀᐣᑕᒪᐊᐧᐊᐧᐨ ᐁᐦᐊᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐊᓂᐣ ᑫᑐᑕᒥᓂᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᐅᒋᓄᑕᓭᓂᐨ ᐅᐅᒪ ᐊᐃᐧᔭᓯᐃᐧ ᑲᐡᑭᐅᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᓇᑲᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲ ᑲᐊᔭᐠ ᑲᐧᓂᐣ ᓇᐣᑕ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ; ᐊᐦᐃ ᐅᔕ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᑫᑯ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑫᐅᒋᐱᑎᑫᓭᐨ ᐊᐱᐣ ᐅᑕ ᐅᒋᐊᑯᓯᐨ ᓇᐣᑕ ᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑕᒥᓇᑲᓄᓯᐣ ᐊᔕ  ᑲᑭᑲᐧᔭᒋᐊᑯᓯᐨ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᓫ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᓇᓇᑐᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᔦᐱᑯ ᑕᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑫᑌᐃᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕ ᑕᐱᓀᑲ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᐊᐱᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐊᐦᐃᐣ ᑲᔭ ᔓᓂᔭᐃᐧ ᒪᐊᐧᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᔑᑕᑌᓂ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᐊᓂᓇᐱ ᑲᑫᐧᐱᒪᒋᐅᐊᐧᐨ, ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐃᐧᔭᓱᐃᐧ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᐧᐊᓂ ᐱᑎᑫᓭᐨ ᑲᐧᓂᐣ ᒋᐃᓇᑌᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ36 ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲ ᑭᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮37

stacked info iconᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᐸᑯᓭᐣᑕᐣ ᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᐃ ᐅᐡᑭᔭᐦᐃ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ, ᒥᓇ ᐱᑯ ᑫᐃᓇᑌᐠ, ᑐᑲᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᓄᑕᐱᑌᐃᐧᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᔑᒋᑫᒪᑲᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒋᒥᓄᑐᑕᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮


 1.  Defence Administrative Order and Directive 5002-1, Enrolment: Component and Sub-Component Selection.
 2.  Defence Administrative Order and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 3.  This was consistently reported across all five Canadian Ranger Patrol Groups at all levels during the information gathering and inter views phase.
 4.  As a Canadian Ranger does not have an enrolment medical upon enrolment as per Medical Standards, there is no need to create a health file. (Military Human Resources Records Procedures, Chapter 11).
 5.  Note that the determination of a service relationship for an injury for VAC benefits is made based on a variety of evidence including (but not limited to): the information contained in the Disability Benefits application, Service Health Records, and any medical reports or test results that are submit ted with the application. Source: Email, Policy, Strategic Policy and Commemoration, Veterans Affairs Canada. For further information on Veterans Affairs Canada entitlements, please consult their website: http://www.veterans.gc.ca/
ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ

ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ

ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑐᑕᒧᐃᐧᐣ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐊᐦᐃ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᐃᔑᐱᒪᓄᑭᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᓇᑯᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐅᓇᑌᓂᐠ ᑫᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᓀᐣᒋᑲᑌᓂ ᑫᑯ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑫᐃᔑᐸᑭᔑᓂᐊᐧᐨ᙮38 ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐸᑲᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑐᑕᒧᐊᐧᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᑕ ᐱᑯ ᑲᐸᐱᒥᒪᑎᓱᐊᐧᐨ ᑕᑕᓱᑭᔑᑲ᙮ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐊᐣᑎ ᑫᐃᔑᓇᐦᐃᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᑕᐃᔑᐊᓴᑲᓄᐊᐧᐠ ᐊᓂᐣ ᐅᑕ ᐅᑕᓄᓂᑯᓂᐊᐧ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐊᐱᐣ

ᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᐊᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᓇᓇᑯᒪᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ “ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᐱᑐᑕᒥᓂᐨ ᐁᑲ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐊᐸᑕᓂᓂᐠ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐅᒋ᙮”39 ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᑲᑭᑕᑲᐧᑭᐠ 2013, ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᐅᔑᑐᓇᐊᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᒥᑫᐧᒪᑲᐠ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᒪᔭᑦ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᑫᐃᔑᐸᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᐃᓇᓄᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮40

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑭᒋᐃᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑎᐸᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᓫᐊᐢ “A”, ᐊᒋᓇᐃᐧᐡ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᓫᐊᐢ “B” 41, ᐁᑲᐧ ᑭᓫᐊᐢ “C” ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐧᓂᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᓂᐊᐧ ᑕᐅᒋᒪᒋᓭᓯᓂ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ, ᓇᐣᑕ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᓇᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᓇ  ᐊᐧᐸᒋᑲᑌᓂ ᑫᑯ ᒪᔭᑦ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑫᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐃᐧᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ Canadian Rangers Tasks and Operations᙮


 1.  Standing Operations Order for Domestic Operations (SOODO) 3000-1 (J5), Appendix 2, Annex HH: Employment of Reserve Force Personnel
 2.  Canadian Rangers Patrol Types Matrix for Operations and Employment letter, 3 October 2013.
 3.  Canadian Rangers Patrol Types Matrix for Operations and Employment letter, 3 October 2013.
 4.  The divide of Class “B” Reserve Service surrounding 180 days is a recurring threshold for benefits to Class “B” Reservists. The Injured Military Members Compensation Act expresses the divide as “more than 180 days” and “180 days or less”. However, Canadian Armed Forces policies and regulations are inconsistent. Some refer to “more than 180 days” and “up to 180 days”, without addressing terms of service of exactly 180 days. Other policies and regulations are silent on the duration of period of service when on Class “B”.
ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ

ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ

ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ, ᒪᐊᐧᐨ ᐅᒋᓀᓯᑕᒥᓭᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᑌᐯᐤ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ, ᐅᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ:

 • ᑲᑭᓇ ᑫᑯᐣ ᑲᐃᔑᓭᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᔑᓭᐨ42  ᐅᓄᑎᓂᑫ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᔕ ᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ  ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌ;
 • ᐁᐦᐊᐣ ᑲᔭ ᐅᐊᐧᑯᒪᑲᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ ᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐅᒋᐃᔑᓭᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫ;43 ᐁᑲᐧ
 • ᑲᔭ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᔭ ᑲᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᑫᑯᓂᐠ ᐅᒋ ᑐᑲᐣ ᐅᑕ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ᙮44

 ᐁᑲᐧ ᑲᐧᔭᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᐊᐧᐸᑕᐦᐃᐊᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓂᐣ ᑫᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐊᑯᓱᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐊᐧᑭᓱᐃᐧᐣ᙮45

ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ, ᒪᒋᐊᑯᓱᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᐊᑯᓱᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ (ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ CF 98) ᐊᒥᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᒋᐊᐸᑕᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ, ᒪᒋᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ46 ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑭᑭᔑᑐᐊᐧᐨ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐊᓂᐣ ᐅᑕ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᓭᐃᐧᐣ ᑫᐃᔑᓂᑲᑕᒧᐊᐧᑫᐧᐣ ᒥᓇ ᑫᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᑫᐧᐣ᙮47 ᐁᑲᐧ ᐅᑭᒪ ᒪᒋᓭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐃᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᐅᑐᑭᒪᐃᐧ ᐸᐸᒥᓯ ᐁᓇᓇᑲᒋᑐᐨ, ᐁᔕᐳᓇᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭᓇ CF 98s48 ᐯᐸᓄᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒋᒥᓇᑲᓄᐃᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑭᐣ ᑲᑭᔑᒋᑲᑌᓂᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ  CF 98s ᐯᐸᓄᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᒪᒪᐤ 70% (74 ᒪᒪᐤ 106 ᑲᑕᓯᐊᐧᐨ) ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ CF 98s ᐯᐸᓄᐣ ᐅᐅᒪ ᑭᐃᔑᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᐅᑭᒪ ᒪᒋᓭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐃᐃᐁᐧ ᐅᑕ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐃᔓᓇᒋᑲᑌᐠ ᒋᐊᓭᒪᑲᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᐡᑯᐨ ᐊᐱᐣ ᓄᑕᓭᐃᐧᐣ ᐊᔭᒪᑲᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑕᑯᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐊᐱᐣ ᒋᐅᒋᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑕᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᐧᑎ ᐊᓂ ᓂᑲᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐦᐅᐃᐧᐣ ᒋᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐁᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᑭᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ, 52% ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐁᑲ ᐁᐅᒋᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᐯᐸᓂᓂ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᒋᑎᐸᒋᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕ ᐅᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑐᑲᐣ: ᐅᓴᑦ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑭᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐁᑭᑯᑕᒋᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᓀᐃᐧᐨ ᒋᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᒋᐅᒋᐃᓀᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᑎᐸᒋᑕᒧᐊᐧᐨ  ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᓫᐢ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᓄᓭᒪᑲᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᑲᑭᐃᔑᒥᑲᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᔭ ᑭᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑕ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᐡᐱᐡᑲᒪᑲᐠ ᑲᐱᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᐱᒋᑲᑌᐠ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ᙮49 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᓇᓇᑯᒥ, ᐁᑭᑫᐣᑕᑲᐧᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᑭᒋᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᓇ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᑭᒋᐃᐧᒋᔭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᓂᐨ ᐁᑲ ᐅᑕ ᑲᑭᑫᐣᑕᑯᑐᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᑲ ᑲᑭᑫᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ᙮50

ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐃᐧᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ Health Care for Canadian Rangers᙮

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 2:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑫᒋᓇᐃᐧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐊᑯᓱᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲ ᒋᑭᐸᑲᐧᐃᐡᑫᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮


 1.  As part of this investigation, our Office only looked at illnesses and injuries, but not deaths.
 2.  As part of this investigation, our Office only looked at illnesses and injuries, but not deaths.
 3.  Defence Administrative Order and Directive 5018-0, Injured Members and Military Casualties.
 4.  Email from Director Casualty Support Management dated 12 April 2017.
 5.  Instructions for Completion of the CF 98 form Report of Injury, Disease or Illness.
 6.  This is done to protect the member (i.e. to ensure that there is documentation supporting a member’s claim or application for benefits), and to protect the Department of National Defence and Canadian Armed Forces (i.e. member tries to at tribute an injury to military service when in fact it happened of f- duty and the member files a claim or application for benefits). It could also be important if an injury was aggravated by military service, and it is the basis for the majority of Veterans Affairs Canada decisions on benefits requiring the applicant to demonstrate a link between a medical condition and military service.
 7.  Defence Administrative Order and Directive 5018-2, Report of Injuries and Exposure to Toxic Substances.
 8.  Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic Review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries.
 9.  Part-Time Soldiers with Full-Time Injuries: A Systemic Review of Canada’s Primary Reserve Force and Operational Stress Injuries.
ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᒋᑫᒪᑲᑭᐣ

ᓭᐠᔑᐣ III—ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᒋᑫᒪᑲᑭᐣ

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ, ᒪᐊᐧᐨ ᐅᒋᓀᓯᑕᒥᓭᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᑌᐯᐤ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᒋᓇᐨ ᒪᒪᐤ 200 ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ,51 ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐱᒥᓭᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋᐃᔕᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐱᑯ ᐊᐃᔑᓭᒪᑲᐣ, ᑭᔭᑦ ᐅᑕ ᐱᑯ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᔭ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᔑᒪᒪᐃᐧ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐊᐧᐨ᙮52

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᐸᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᑭᓫᐊᐢ “A”, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᐦᐃᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑯᔕᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐅᒋᐊᐸᒋᔑᒧᓂᐊᐧᐠ, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᓂᑭᐣ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᑫᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᑫᑲᐟ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᐊᓂᒥᓭᓂᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᐊᐦᑭᑲᐠ, ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐁᑲᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᓂᑭᐣ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᓇᐧᑲᐡ ᐁᐱᐅᐊᐧᐨ ᒋᐊᐧᐸᒪᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑌᐯᐤ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᐊᔭᒋᐡᑲᓂᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᑎᐟ, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᓇᑯᒋᓂᐊᐧᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐯᔑᑲᐧ ᐯᔑᑯᐱᓯᑦ ᐁᑲᐧ ᓂᑭᐃᐧᑕᒪᑯᒥᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᐃᐧᑲ ᐁᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᔕᓂᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐱᒥᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑕᑯᓯᐠ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᔭ ᑭᐃᐧᒋᑲᑌ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᒥᓇ ᐁᐅᒋᓀᓯᑕᒥᓯᓭᒪᑲᐠ᙮ 

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᐅᑭᒪᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑕᔑᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᒥᓇ ᒪᒥᑎᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲ ᑲᔭ ᐁᑕᑲᐧᑭᐣ ᒋᑭᐊᐸᑕᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑫᑲᐟ ᑲᑭᓇ ᑲᐅᑭᒪᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᑫᐃᔑᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᓇᐱᓀᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ᙮53 ᒥᓇ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᔭ ᐅᑲᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑭᒋᐃᔑᓭᓂᑭᐣ, (ᑐᑲᐣ, ᑲᓇᓇᑎᓂᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᓇᐡᑭᑫᐊᐧᐨ ᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ), ᐁᑲᐧ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐯᔑᐠ ᑲᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᐃᑭᑐ “ᓂᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒥᐣ ᐅᔕ ᑫᑯᐣ ᒋᑕᑲᐧᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᐅᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐊᔭᑲᐧ᙮”54 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᑭᒋᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐊᐧᐱᓀᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧ ᑭᔭᐡᑫᐧᐊᐧᐱᓀᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑕᑲᐧᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮ ᔕᑯᐨ, ᒥᔑᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᐠ ᑭᔭᐡᑫᐧᐊᐧᐱᓀᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑲᐯᑫᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐠ ᒋᒥᓇᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐊᓂᐣ ᐅᑕ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᔑᔭᓂᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐠ ᑭᒋᒪᒋᔑᑫᐃᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐱᓇᒪ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐠ55᙮ ᐁᑲᐧ ᑫᑲᐟ ᑲᑭᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐊᐦᐃᐠ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓭᓂᐠ ᐊᐦᐃᐠ ᑕᐃᐧᓂᐠ ᑭᒋᐊᑯᓯᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᒋᐃᔕᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧ ᒋᓇᑲᑕᒧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᐅᑐᒋᐊᓂᒥᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᑌᐯᐤ ᐅᑕ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯᐃᐧ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᐁᑭᐅᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᓴᑦ ᐅᑕ ᐱᑯ ᐁᑲ ᐁᐃᐧᐱᒥᔭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᐁᐃᐧᓇᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᑭᔭᑦ ᒥᓴᐊᐧᐨ ᐊᒋᓇᐃᐧᐡ, ᐁᑲᑕᐱᑯ ᐁᓇᓇᒪᔦᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᐅᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᔕᐊᐧᓄᐠ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑲᐊᔭᓂᑭᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐁᑲ ᐁᐃᐧᐸᓂᓭᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᒥᐊᐧᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᒪᐠ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᑲ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐁᐃᐧᒪᒐᓂᐨ ᐊᐧᓴ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧ ᓇᑕᐃᐧᐦᐃᒪᑲᓄᓂᐨ᙮

ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐊᔭᒥᑐᐣ, ᐃᓇᐱᐣ ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ D—ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᐊᐦᑭᐠ

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 3:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ:

3.1 ᑭᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᓂᓂᑭᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᓇᑌᓂᑭᐣ᙮

3.2 ᒋᐊᐧᐸᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒋᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓇᑲᐧᑭᐣ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮

stacked info iconᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᑲᑭᒥᑲᐠ, ᐊᐱᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑭᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ, ᐊᒥᐁᐧ ᐁᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ ᒋᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᓇᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᑎᐟ ᑕᑌᐱᓭᐊᐧᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

- “ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐣ ᑲᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ”, ᑲᑕᑲᐧᑭᔑᐨ ᐱᓯᑦ 2016᙮

- ᐅᐅᐁᐧ ᑐᑲᐣ, ᑲᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᓫᐊᐢ “C” ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᑭᐅᒋᐊᑯᓯᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑭᐱᒪᓄᑭᑕᒪᑫᐨ; ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ; ᓇᐣᑕ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ᙮

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮

 ᐁᑲᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᑫ ᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐅᑭᒪ ᐅᐅᒪ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᓇᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ “ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᑫᒋᓇᐨ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᑭᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ CF ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐁᐊᔭᓂᐠ ᒥᓇ ᐁᐸᑭᑎᓂᑲᑌᓂᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ…ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫ ᐸᐸᒥᓯᐃᐧᐣ᙮”56 ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ, ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐁᑲ ᑲᐸᔭᑌᑕᑲᐧᑭᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐱᓇᒪ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐅᑭᑐᒪᑲᐣ “ᐅᐅᐁᐧ ᒋᒪᒪᐃᐧ…ᑲᐧᔭᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᓇ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮”57

ᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᐣ ᑲᑭᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᒪᑲᐠ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᒋ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᒥᓄᓭᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᐊᔭᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᐅᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐊᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ ᐊᐦᐃᐠ ᑲᐅᒋᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᒧᒋᐊᔭᒥᐦᐃᑐᓇᓂᐊᐧᐠ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐊᐱᐣ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐁᑲᐧ ᑲᓇᑐᑕᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ᙮58 ᐊᑎᐟ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᐅᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᑭᔭᐱᐨ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᒧᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫ ᑕᑭᐃᐧᑌ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐯᔑᑲᐧ ᓇᐣᑕ ᓂᔕᐧ ᐯᔑᑯᔭᐦᑭ, ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᐱᑯ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐨ ᒋᐊᐣᑕᐃᐧᑐᑕᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫ ᐁᑲ ᐁᑭᑎᐱ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐨ ᐃᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᔑᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᑭᐃᔑᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐸᐣ ᐁᑲ ᒥᓇ ᐁᑭᑌᐱᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐨ ᐅᓴᑦ ᐊᒋᓇᐃᐧᐡ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᑲᐧᓂᐣ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᑲᑫᐧᒋᓇᓂᐊᐧᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑲᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑲᐧ ᓇᐱᐨ ᐅᒋᐊᓂᒥᓭᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᔑᓭᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑕᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ—ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ 2016 ᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐊᐱᐣ ᐊᐦᐃ ᐁᑭᒥᐡᑯᑕᒋᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᓂᐡᑕᑦ ᑲᑭᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐅᐡᑭ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᐅᑕᐱᓇᑲᓄᐃᐧᐨ—ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᐦᐃ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᑲᐸᐸᒥᓯᐊᐧᑲᑲᓂᐊᐧᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑲᐧᓂᐣ ᐊᐦᐃ ᑭᒋᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐊᔑᑕᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᒋ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᑲᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐡᑭ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓇᐣᑕ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᓇᑭᓱᐊᐧᐨ, ᑲᐧᓂᐣ ᑕᑲᐨ ᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐱᑯ ᑭᐃᓇᒋᒧᐊᐧᐠ ᐊᐦᐃᓂ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᑫᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑭᐃᑭᑐᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᑭᐅᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᐃᓀᐣᑕᒧᐊᐧᐨ “ᒋᐊᓄᑲᑌᓂᐠ”᙮

ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᓂᓱᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐅᑕ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓇᐱᐨ ᑲᑕᐸᓴᐠ ᑭᑫᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᒋᐊᓂᒥᒋᑫᒪᑲᐣ ᐁᑲ ᐁᑭᐅᑕᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮

ᒥᑭᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔦᐱᑯ ᐊᐦᐃᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᑭᐅᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᑕ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᐠ ᑕᐱᓀᑲ ᑭᐱᓄᑎᓂᑫᐊᐧᑭᓱᐊᐧᐠ ᐱᐅᑕᓇᐠ᙮

ᐱᐅᑕᓇᐠ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᓂ ᑲᓇᑕ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᑫᐧᒪᑲᐣ ᓇᓇᑲ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᑭᓄᑎᓂᑫᐊᐧᑭᓱᐊᐧᐨ ᒋᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑭᐅᒋᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐁᐦᐊᐣ ᑲᔭ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᔑᓇᑯᒋᑲᑌ ᒋᑎᐸᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᑭᐅᒋᐊᑯᓯᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓄᑎᓂᑫᐊᐧᓄᑭᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᔓᔭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᒥᓄᔭᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᐱᒪᑎᓱᐊᐧᐨ᙮59

ᐁᑲᐧ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑭᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐃᐃᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑭᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐸᑯᓭᐣᑕᒧᐊᐧᑫᐧᐣ ᒋᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᑲᓇᑕ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ—ᐁᑲᐧ (89%) ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑲ ᐁᑭᐅᒋᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᐁᑭᑫᐣᑕᑲᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᑫᑌ ᐅᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮

ᐊᔭᐊᐧᐣ ᐅᔕ ᐊᑎᐟ ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐊᓄᒋᐊᓂᒥᒋᑫᒪᑲᐣ ᑲᓇᑐᑕᒪᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᐊᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᑕᐡ ᑲᒪᔭᑲᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐧᓂᐣ ᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐃᐧᐣ ᒋᐅᓇᑌᓂᐠ ᑫᐃᔑᐃᐡᑲᐧᐊᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᔕ ᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᒋᐱᒥᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐸᓂᒪ ᐱᑯ ᐊᐱᐣ ᐁᑲ ᑭᑌᐱᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᓇᑌᓂᑭᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᑲᐊᐧᐸᑕᒪᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᒋᐊᔑᑕᑌᑭᐣ᙮60 ᓇᓴᐤ 2013 ᐁᑲᐧ 2016 ᑲᐊᐦᑭᐊᐧᐠ ᑫᒋᓇᐨ 3.8% ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᒪᐤ ᑲᑕᓱᐊᐧᐨ ᑭᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᑕᑕᓱᔭᐦᑭ᙮61 ᐁᑲᐧ ᓂᑭᓄᑕᒥᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᓂᔭᓇᐣ ᑲᑕᓯᑭᐣ ᑲᓀᐣᑎᓂᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᐁᐃᔑᐱᒥᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᓀᐃᐧᐨ ᑲᐃᐡᑲᐧᐱᒪᑎᓱᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑲᔭ ᑲᓇᑐ ᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ 

ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲ ᑲᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᒋᐊᓂᒪᐣ ᐁᑲ ᐁᑭᑌᐱᓇᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮

 ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 4:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᒪᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐠ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᑭᑫᐣᑕᑯᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᐃᔑᓇᑲᐧᐠ:

4.1 ᒋᒪᒪᐃᐧ ᓂᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᒋ; ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐸᑕᑭᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᐅᐅᐁᐧ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ᙮

4.2 ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᒪᒪᐃᐧᓂᑲᑌᐠ ᑎᐸᒋᒧᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018 ᒋᑕᑲᐧᐠ᙮ 


 1. Standing Operations Order for Domestic Operations (SOODO) 3000-1 (J5), Appendix 2, Annex HH: Employment of Reserve Force Personnel.
 2. Interviews with Canadian Rangers, when referring to access to medical services along the James Bay coast.
 3. Interview with a Canadian Ranger Patrol Group Commanding Officer.
 4. Interview with a Canadian Ranger Patrol Group Commanding Officer.
 5. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, 4 090-02
 6. Vice Chief of Defence Staff letter: Access to Medical Care— Reserve Force Personnel, November 2011.
 7. Interim Guidance for the Delivery of Health Care to Reserve Force Personnel, Direction and Guidance, Key Principles.
 8. Interviews with Patrol Leadership and Canadian Ranger instructors, across all 5 Canadian Ranger Patrol Groups. Many Patrol Leaders self-identified as being unaware of their own healthcare entitlements, much less those of their subordinate Rangers.
 9. Email from Veterans Affairs Canada dated April 4th, 2017.
 10. “To continue to serve, a CR member must be: a physically able to continue per forming their duties; and b) likely to promote, from an educational or administrative perspective, the general efficiency of their patrol, the Canadian Ranger sub - component and the CAF”. “Physically able” is not defined. Defence Administrative Order and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 11. Canadian Ranger National Authority statistics on Canadian Ranger releases.
ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 1:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᒍᓇᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓂᑲᑌᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᔑᐊᑌᑭᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᔑᐊᔓᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᐦᐃᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᐱᑯ ᔐᒪᐠ,  ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐸᓂᒪ ᓯᑲᐧᐠ 2016 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ᙮

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 2:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑫᒋᓇᐃᐧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑕᑲᐧᐠ ᐊᑯᓱᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲ ᒋᑭᐸᑲᐧᐃᐡᑫᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐱᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 3:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᓭᓂᐠ ᐅᑕ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ:

3.1 ᑭᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᓂᓂᑭᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᓇᑌᓂᑭᐣ᙮

3.2 ᒋᐊᐧᐸᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒋᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓇᑲᐧᑭᐣ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮

ᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᐃᐧᐣ 4:

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᒪᑫᒥᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᒪᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐠ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᒋᑭᑫᐣᑕᑯᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᐃᔑᓇᑲᐧᐠ:

4.1 ᒋᒪᒪᐃᐧᓂᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ; ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐸᑕᑭᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᐅᐅᐁᐧ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ᙮

4.2 ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᒪᒪᐃᐧᓂᑲᑌᐠ ᑎᐸᒋᒧᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ, ᐁᑲᐧ ᐊᔕ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2018 ᒋᑕᑲᐧᐠ᙮

ᑭᔑᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ

ᑭᔑᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒥᑲᓇᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐊᓂᒥᒋᑫᒪᑲᑭᐣ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᒪᒪᔭᑦ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᑲᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᐊᔭᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑐᑲᐣ ᐅᑕ ᐁᐦᐊᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᐯᐸᓄᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᐱᑯ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐊᓂᒪᓂᓂ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᓂᐠ ᑫᑯᓇᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮

ᐁᑲᐧ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᓂᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑕ ᒪᒪᐤ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᔭᐠ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᒋᐊᔭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᑲᑫᐧᓂᓯᑕᐃᐧᓇᒧᐊᐧᐨ ᐊᓂᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓄᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑫᑭᐃᔑᒥᓄᒋᑫᒪᑲᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐅᑕ ᑲᓄᑎᓂᑫᐊᐧᑭᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᓇᐱᐨ ᐸᑭ ᐃᐧᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᐊᔭᒪᑲᐣ ᐊᐦᐃ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᐊᓂᒥᓭᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑭᒋᐅᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᓂᒪᒥᓇᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᐅᔑᑕᒧᓂᑫᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᒋᒥᓇᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᑭᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᐸᑕᓂᓂᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐅᐅᐁᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓫᐁᐣᒉᕑ ᐊᑯᓱᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐊᒥᐅᒪ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐃᐧᐣ ᑲᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ᙮ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑭᒥᑲᐣ ᐊᐦᐃ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐠ ᒋᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᓭ, ᐁᑲᐧ ᑭᔭᐱᐨ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐣ ᒋᐃᐧᒋᑲᑌᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᐊᐧᐸᑕᓇᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᐁᑲ ᐅᑕ ᑌᐯᐤ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᓂᓱᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐸᔭᑌᑕᑲᐧᒧᒋᑲᑌᑭᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᒥᐡᑕᐦᐃ ᑕᐅᒋᐊᒍᓂᑲᑌ ᓂᓯᑐᑕᒧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑕᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑫᑭᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐸᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᑭᐱᔭᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᑫᒋᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᓱᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᑭᐣ ᐊᐦᐃ ᐅᔕ ᑫᒋᓇᐨ ᓇᓄᑕᓭᐃᐧᓇᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᓇᒋᑲᑌᑭᐣ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐊᐧᐨ᙮ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᑭᑫᐃᐧᓇᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐅᔕ ᐱᑯ ᑲᔭ ᑲᐅᒋᐃᔑᓭᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ, ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᐱᑯ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᓇᐱᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐁᑕᑲᐧᓂᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐊᐦᐃ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐁᑲ ᑌᐯᐤ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐱᑯ ᐅᑐᒋᐊᓂᒥᐦᐃᑯᓇᐊᐧ ᐁᑲᐧ ᒥᓯᐁᐧ

ᐁᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᑭᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐃᐃᒪ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᓇᓇᑯᒥ ᐅᐅᐁᐧᓂ ᑲᑭᐃᔑᐊᐧᐸᑕᐠ, ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐣ ᒋᐊᑎᓂᑫᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲ ᐅᓴᒥ ᒥᐡᑕᐦᐃ ᒋᐊᓄᑭᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ, ᑭᔭᐱᐨ ᐱᑯ ᒥᐡᑕᐦᐃ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ᙮

 


 

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ A—ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ A—ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

1.  ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

L’organigramme présente la structure organisationnelle de l’organisation des Rangers canadiens :

Commandement des opérations interarmées du Canada

Armée canadienne

 • Autorité nationale des Rangers canadiens
 • Groupe de patrouille des Rangers canadiens
  • Patrouille 1
  • Patrouille 2
ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ A—ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

2.  ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

L’organigramme présente la structure organisationnelle des patrouilles de Rangers canadiens :

Sergent

Se rapportant directement au sergent :

 • Caporal-chef de patrouille
 • Caporal-chef
 • Caporal-chef
 • Caporal-chef

Se rapportant directement à chaque caporal-chef :

 • Caporal

Se rapportant directement à chaque caporal :

 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat
 • Soldat 
ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ A—ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ

3.  ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ

 

 ᑲᐃᔑᑲᑕᑲᐧᐠᑲᑕᓯᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠᒪᒪᐤ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢᒪᒪᐤ ᑲᑕᓯᐊᐧᐨᑲᐯ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᓀᐃᐧᐨ ᕑᐁᐣᒉᕑ** ᑲᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ
1 CRPG 60 3350 63 1:53
2 CRPG 25 1567 42 1:37
3 CRPG 20 1290 39 1:33
4 CRPG 42 1907 69 1:28
  5 CRPG   32 1248 50 1:25

 - *ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ

 - * * ᐁᐦᐊᐠ ᑲᔭ ᐊᐊᐧᔑᔑᐃᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ B—ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ B—ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑎᐯᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ: ᑲᑭᒋᓂᑲᓂᐡᑲᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᔑᐊᐱ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃ ᐃᔑᐅᓇᓴᑲᓄᐃᐧ ᑭᒋᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᓂᐠ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ,1 ᐁᑲᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐸᐸᒥᓯ ᒋᐅᔑᑕᒧᓂᑫᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᐱᒧᑐᒋᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑭᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐅᑭᒪᑲᒋᑫᐃᐧᓇᐣ (ᐊᐦᐃ ᑲᔭ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᔓᓂᔭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ)᙮2

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᒪᒪᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ: ᐅᑐᑕᓇᐊᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᑭᑕᑭᒥᓇᐠ, ᒥᓇ ᐅᐅᒪ ᒥᓯᐁᐧᑲᒥᑯᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑭᒋᐊᐦᑲᒪᑭᐠ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᒪᒪᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᓀᐣᑕᓇᐣ ᐊᐣᑎ ᑫᐃᔕᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᐅᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐃᔕᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᑫᒋᓇᐃᐧ ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᑐᒋᑲᑌᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᐧᐸᐨ ᐅᔑᒪᒋᑲᑕᓇᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᐅᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑐᑕᓇᐊᐧ:

 • ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐊᐧᐠ ᑲᐃᔑᓂᐊᐧᓂᓂᐠ; ᐁᑲᐧ
 • ᐅᑐᔑᑐᓇᐊᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐣᑎ ᒥᓇ ᑫᑕᔑᐊᓄᑭᓇᓂᐊᐧᓂᓂᐠ, ᑲᑭᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᔭ ᐊᐱᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᐃᔑᓭᐃᐧᐣ ᑲᐸᐧᑕᐃᐧ ᐃᐧᒋᑲᑌᓂᐠ᙮3

ᐅᑭᒪ ᑲᑭᒋᒪᒋᓭᓂᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ: ᒥᑫᐧᐊᐧᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᒥᓇᐨ ᐁᐦᐊᐣ ᑲᐊᑯᓯᓂᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᓂᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ—ᒪᒪᐤ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ—ᒥᓇ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧᐊᔭᓂᐨ, ᐅᐅᒪ ᒪᒪᐤ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮4

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᒪᒪᐤ ᑫᒋᓇᐨ 5,000 ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐊᔭᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᓂᔭᓇᐧᔦᐠ ᐃᔑᐸᐸᑭᓯᓇᑲᓄᐊᐧᐠ, ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᐁᑕᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒥᐊᐧᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᑕᔑᑕᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ, ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ 60th ᑲᐃᔑᐱᒥᑭᑭᓇᐊᐧᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐦᑭ᙮5 ᐁᑲᐧ ᑲᑲᐯᔑᑲᐧᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᐅᑕᓄᑭᓇᑲᓄᐊᐧᐣ ᐅᑕᔭᐊᐧᐊᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᐸᐸᒥᓯᓂᐨ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᐸᐸᒥ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐨ, ᑲᑭᐃᐧᑌᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᓇᓇᑲᒋᑐᒋᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᑕᔑᑕᓇᓄᑭᓇᓂᐊᐧᓂᓂᐠ᙮6

ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ: ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᓂᔭᓇᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐊᒥᐅᐊᐧᐁᐧ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐁᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐨ ᒥᓇ ᐅᐅᒪ ᐁᐅᒋᐊᑲᐧᑭᓯᐨ ᕑᐅᑌᓇᐣᐟ ᑫᕑᓄᓫ ᐅᑭᒪ ᑲᐃᔑᐊᑲᐧᑭᓯᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐠ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᑐᑲᐣ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫ: ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐣ ᐸᐸᒥᓯ ᐁᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐨ ᒥᓇ ᐁᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᐁᐦᐊ ᐱᑯ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐣ ᐅᒥᓇᐣ ᑲᐅᒋᐃᐡᐸᑭᓯᓂᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐅᑭᒪᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐊᒥᐁᐧ ᑲᔭ ᐁᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᓇᑌᓂᑭᐣ, ᑐᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᔭ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᒋᐅᒋᑲᓇᐁᐧᓂᒪᐊᐧᐨ᙮ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ ᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑲᓇᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᐧᐊᐧᐊᐧᐨ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐱᑯᔭᐣᑎ ᐅᔕ ᐃᔑᑕᑲᐧᓄᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐦᐃᒪ ᓀᑫ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐁᑕᔑᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐨ᙮  ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑐᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐠ, ᐁᐦᐊᐣ ᐅᑕ ᓇᐣᑕ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ, ᑲᑭᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐨ ᒥᓇ ᑲᑭᑲᓇᐊᐧᐸᒥᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐣ᙮

ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐊᐧᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ: ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓂᑲᓂᐡᑭᑫᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋᐊᐧᐠ ᐊᔕ ᐱᐅᑕᓇᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑲᑭᐱᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓂᑲᓂᑕᒪᑫᐊᐧᐨ ᐯᔑᐠ ᓴᕑᒋᐣᐟ ᐊᔭᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᒪᐡᑌᕑ ᑲᐧᕑᐱᕑᐅᓫ ᐁᑲᐧ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᑭᓇ ᐅᑕᔭᐊᐧᐊᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᑭᒋᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᔕᐳᓇᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᑭᐅᓂᓂᒪᑲᓄᓂᐨ ᒋᓂᑲᓂᐡᑭᑫᓂᐨ, ᐁᑲᐧ ᐊᒥᐅᐁᐧ ᐁᔭᐸᑕᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᐅᒋᐅᓂᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮

ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ: ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑐᒋᐊᓂᑫᐡᑲᐊᐧᐊᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐃᐃᒪ ᒪᔭᑦ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᐠ (CAF)᙮  ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒥᑫᐧᐊᐧᐠ “…ᐅᐅᐁᐧ CAF ᐃᐃᒪ ᑲᔭ ᐃᔕᐊᐧᐠ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ, ᓇᓂᔭᐦᐃ ᑭᒋᑲᒥᐠ, ᐁᑲᐧ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᓇᑕ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑭᒧᓂᒋᑫᒪᑲᑭᐣ ᔕᑯᐨ ᒥᓇ ᐸᑲᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᐅᐅᒪ CAF ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮”7 ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂ ᑲᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐁᐃᐧᒋᔭᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᒥᑫᐧᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑕᑭᒧᐊᐧᐠ, ᒥᓇ ᒥᑫᐧᐊᐧᐠ ᐅᑭᑫᐣᑕᒪᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑐᓇᑐᓇᐊᐧ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐠ ᓇᓇᑎᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᓇᐡᑭᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮8


 1.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page
 2.  http://intranet.mil.ca/en/defence-admin-orders-directives/2000/2020-2.page
 3.  http://www.forces.gc.ca/en/about-org-structure/canadian-joint-operations-command.page
 4.  http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services-casualty-support/index.page
 5.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page
 6.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/organization-patrols.page
 7.  Defence Administration Orders and Directive 2020-2, Canadian Rangers.
 8.  http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/canadian-rangers/faq.page
ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ C—ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ C—ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐠ ᐅᑭᑐᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐊᐧᐨ ᒐᓂᕑᐁᕑᐃᐱᓯᑦ ᓀᐃᐧᐨ ᐁᐱᓫᐅᐱᓯᑦ 2017 ᑲᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐊᐧᐨ  ᐁᑲᐧ ᑲᑭᑲᑫᐧᑌᐊᐧᐨ᙮

ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᑫᐧᑌᐃᐧᓇᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓇᑲᒋᐊᐧᐨ ᑲᑭᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑲᑭᑲᑫᐧᒋᒪᐊᐧᐨ:

 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ (125) ᒪᒪᐤ ᓂᔭᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑭᑕᔑᑲᑫᐧᑕᐧᓂᐊᐧᐣ
 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐠ (20) ᐅᐅᒪ ᓂᔭᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ
 • ᐅᑕᑯᒥᐦᐃᔭᐠ (7) ᐅᐅᒪ ᓂᔭᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ
 • ᑲᓂᑲᓂᐡᑭᑫᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ (5) ᐅᐅᒪ ᓂᔭᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ
 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᒥᓯᐁᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ
 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᒪᒪᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ
 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ
 • ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᑲᑭᒋᒪᒋᓭᓂᐠ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ
 • ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ
 • ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐃᐧᐣ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᐠ
 • ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ
 • ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᒉᐣᓂᕑᐅᓫ ᐊᔭᑲᐧᒥᓯᐃᐧᐣ
 • ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ
 • ᑫᑌ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ:

 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ
 • ᒥᓯᐁᐧ ᓇᑕᒪᑫᐃᐧ ᒥᓇ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᓯᒪᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓇᐣ
 • ᑭᓂᑲᓂᐡᑲᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑐᑕᒧᐃᐧᓂᐠ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓂᐠ
 • ᐊᓄᑭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ
 • ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓇᐣ
 • ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐊᐦᐃ ᑲᔭ (DND) ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐱᐊᐧᐱᐠ ᐊᐸᒋᒋᑲᐣ
ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ D—ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ D—ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ

ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑲᓇᑕ ᑭᒋᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓂᐠ, ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᓯᐢ ᐁᑲᐧ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃᐢ ᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐠ ᒋᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᑲᐯᔑᐊᐧᐨ ᐊᐦᑭᑲᐠ᙮1 ᐁᑲᐧ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᑫᐃᐧᐣ ᐸᐸᒥᓯ ᑲᐸᑭᑎᓇᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᓀᑫ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᔑᐸᑭᓯᓄᐣ, ᑐᑲᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑭᓱᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑫᑌ ᓄᑎᓂᑫᐠ, ᒥᓇ ᐱᑯ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᑭᐸᐧᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ᙮2

ᐁᑲᐧ ᒥᔑᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣᐢ, ᐊᐦᐃᐣ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᑕᓇᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐊᐦᐃ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᓇᐣᑕ ᑌᕑᐃᑕᐧᕑᐃ ᐅᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᑭᒥᑫᐧ ᒋᐱᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ᙮

“ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑲᐃᓇᑌᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᓇᑕ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᓄᔑᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᐁᑲᐧ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐠ ᒋᒥᑫᐧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᐃᐃᒪ ᐅᑕ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ᙮” ᐁᑲᐧ ᑲᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑭᒪᐠ ᒋᐱᑐᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ, ᐅᐅᐁᐧ ᐅᔕ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑲᐃᔑᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐊᔕ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐱᒥᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣᐢ ᐅᐅᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋ ᐃᐃᒪ ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᔕ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᓇᐣᑕ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᐁᓂᓱᓂᐡ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᔭ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᐸᐸᒥᓯᐊᐧᐠ ᒋᐱᒧᑐᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᓄᑭᑐᐊᐧᐨ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐁᓂᓱᓂᐡ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮3

ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐊᓂᒥᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᑲᐧᓂᐣ ᐸᐡᑲᐣ ᒋᐊᔭᒪᑲᑭᐣ, ᔕᑯᐨ ᑭᑫᐣᑕᑲᐧᓄᐣ ᒥᔑᐣ ᐁᐃᔑᓭᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᓄᐱᒥᐠ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮4 ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᑕ ᓇᐧᐣ ᐁᐣᓭᕑᐟ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐃᐧᒋᔭᐣ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᐁᑲᐧ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᐦᐊᐠ ᐁᓂᐃᐧᐟ ᑭᒋᑭᐁᐧᑎᓄᐠ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᓇᓇᑲ ᐱᑯ ᐃᔑᓭᒪᑲᐣ

ᐅᐅᒪ ᐅᑕ ᐸᑲᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐅᒋᒪᑲᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑲᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐸᑲᐣ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᑐᑲᐣ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᑎᐸᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮5 ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐃᔑᒋᑫᒪᑲᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᑕ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲ ᐅᑕ ᐊᐦᐃ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᑎᓂᑲᑌᐠ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐃᐧᓂᐠ ᑐᑲᐣ ᑲᔭ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ᙮ ᐊᑎᐟ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᑭᐃᐧᑕᓇᐊᐧ ᐁᑭᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ,6 ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᐠ ᐯᐸᓂᓂ ᐁᑕ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᑌᐱᓭᐠ, ᐁᑲᐧ ᔕᑯᐨ ᒥᓇ ᐁᐡᑲᑦ ᐁᐃᔑᓭ ᑲᑲᑫᐧ ᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐨ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂ ᓇᐱᐨ ᐁᐡᑲᑦ ᐁᔭᓂᒥᓭᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᑲᐯ ᐅᓂᑎᓂᑫᐠ ᑲᐃᓇᑭᓱᐊᐧᐨ ᐅᐅᒪ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ7 ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᑲᐧᓂᐣ ᐊᐱᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᓇᐣᑕ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑕᑭᒥᓇᑲᓄᓯᐊᐧᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᑲᐯ ᑲᐊᓄᑭᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐃᐃᒪ ᐅᔕ ᐱᕑᐊᐧᐱᐣᐢ ᐁᑲᐧ ᑌᕑᐃᐟᑕᐧᕑᐃ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᒋᓇᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ᙮


 1. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada. Source: Canada Health Act, 2016: Role of Governments in Health Care in Canada Parliament of Canada.
 2. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada. Source: Canada Health Act, 2016: Role of Governments in Health Care in Canada Parliament of Canada.
 3. Email interview with the First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada.
 4. “Issues Affecting Access to Health Services in Northern Rural and Remote Regions in Canada”, Annette Browne, Northern Article Series, University of Northern British Columbia.
 5. Health Canada’s Medical Transportation Policy Framework.
 6. Interviews with Canadian Rangers and patrol leadership.
 7. Regular Force members, Class C Reservists, and Class B reservists serving more than 180 days.
ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ E—ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ

ᐊᐯᐣᑎᐠᐢ E—ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᓄᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ

ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᔑᑕᑲᐧᓄᐣ ᓇᑕᒪᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᐊᐊᐧᔑᒣ ᐁᑭᐅᑎᓇᒪᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐸᑲᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ ᐅᐅᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ ᐃᔑᑭᑎᐣ ᒋᐃᐧᒋᐦᐃᑯᔭᐣ᙮

ᑭᒋᐅᑭᒪᑫᐧ ᐸᑯᓭᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ (QR&O):

 • QR&O Volume 1, Chapter 2.034 (d)
 • QR&O Volume 1, Chapter 9—ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ
 • QR&O Volume 1, Chapter 34, ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ

ᓇᑕᒪᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᓇᐣ (DAOD):

 • DAOD 2020-2, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ
 • DAOD 5002-1, ᐱᑎᑫᓭᐃᐧᐣ: ᑲᐊᐸᑕᐠ ᒥᓇ ᓇᐊᐧᐨ ᐸᑭ ᑲᐊᐸᑕᐠ ᐅᓂᓂᑫᐃᐧᐣ
 • DAOD 5023-1, ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐃᐃᒪ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ
 • DAOD 5018-0, ᑲᐃᐧᓴᑭᔑᓂᐊᐧᐨ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᓇ ᑲᑭᒋᐃᔑᓭᐊᐧᐨ
 • DAOD 5018-2, ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐱᒋᐃᑲᐧᓇᑕᒧᐊᐧᐨ ᐱᒋᐳᐊᐧᐸᓯᓇᐣ

ᓇᓇᑲ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ:

 • ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ 4090-02 “ᐱᓇᒪ ᑭᐦᑭᓄᔑᓄᐃᐧᐣ ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ”
 • ᑲᐊᓄᒋ ᐊᓂᑫᐡᑭᑫᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ, ᑲᐅᑎᓂᑲᑌᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ—ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐊᓄᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, 2 ᓄᐯᑦᐸᐣ ᐱᓯᑦ 2011 
Date de modification :